Omgevingsplanprocedure

Een omgevingsplan begint met een plangebied en onderzoek. Daarbij komen alle aspecten aan bod die een plaats in het plan moeten krijgen. Aan het einde van deze eerste fase ligt er een voorontwerpomgevingsplan.

Dit plan kan voor vooroverleg aan de provincie en andere overheidsinstanties worden aangeboden en zes weken voor inspraak door belanghebbenden ter inzage worden gelegd. Het voorontwerpomgevingsplan is te bekijken via het omgevingsloket en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis.

Ontwerpomgevingsplan

Nadat de reacties zijn verwerkt, wordt het ontwerpomgevingsplan gemaakt. Deze ligt zes weken ter inzage. Het ontwerpomgevingsplan is ook te bekijken via het omgevingsloket en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Nieuwe aanvragen voor een omgevingsvergunning moeten vanaf dit moment in de procedure aan het nieuwe bestemmingsplan worden getoetst. Ook moet de beslissing op deze aanvragen vanaf dit moment worden aangehouden tot het nieuwe omgevingsplan geldt.

Vastgesteld omgevingsplan

Een omgevingsplan is vastgesteld zodra de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Na afloop van de inzagetermijn van het ontwerpomgevingsplan stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan binnen twaalf weken vast. Bij dit besluit neemt de gemeenteraad ook een standpunt in over ingekomen zienswijzen.

De vaststelling van het omgevingsplan wordt binnen twee weken gepubliceerd en ligt dan weer zes weken ter inzage. Soms wordt een omgevingsplan later ter inzage gelegd. Deze langere termijn geeft de provincie en het Rijk de tijd om eventueel een zogenaamde ‘aanwijzing’ te geven. In dat geval treedt het deel waar de provincie of het Rijk het niet mee eens is, niet in werking. Voor dat gebied blijft dan het oude omgevingsplan gelden. Het vastgestelde omgevingsplan is ook te bekijken via het omgevingsloket en ligt ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Iedereen die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpomgevingsplan, kan binnen deze zes weken beroep indienen.

Beroep tegen het vastgestelde omgevingsplan

Tegen het vastgestelde omgevingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Om beroep te kunnen indienen moet je ‘belanghebbende’ zijn. Ook moet je dan bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpomgevingsplan kenbaar hebben gemaakt. Als je in beroep gaat, betekent dat niet dat het omgevingsplan niet meer geldt. Als je wilt voorkomen dat het nieuwe omgevingsplan in werking treedt, kun je naast je beroep een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Dat doe je bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.