Met een principeverzoek vraagt u het college van burgemeester en wethouders een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van uw (bouw)plan. De beoordeling geeft uitsluitsel of er in principe aan dat plan medewerking verleend kan worden en (zo ja,) op welke wijze.

Uw principeverzoek wordt aan het bestemmingsplan en relevant beleid getoetst. Ook kijkt het college naar de rechten en belangen van omwonenden en omliggende bedrijven. Als een plan hiermee niet in strijd is, kan de gemeente medewerking verlenen. Er kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden voor een juiste beoordeling van uw verzoek. U ontvangt schriftelijk bericht over het resultaat. Er bestaat de kans dat belanghebbenden alsnog bezwaren hebben tegen uw plan. Als een belanghebbende van mening is dat hij of zij schade ondervindt, kan hij of zij schade claimen.

Behandeltermijn en kosten

Nadat u het verzoek heeft ingediend, ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. De behandeltijd van een principeverzoek is onder andere afhankelijk van de complexiteit. 

Voor het in behandeling nemen van een principeverzoek bent u leges verschuldigd. Voor het legesbedrag (2023) van € 1.815,00 ontvangt u een rekening van de gemeente. Pas na ontvangst van de leges start de beoordeling van uw verzoek.

De principe-uitspraak van het college is maximaal één jaar geldig. Als u binnen die termijn geen gebruik maakt van de uitspraak, moet u om een nieuwe uitspraak vragen. U betaalt dan opnieuw leges. Ook moet u er dan rekening mee houden dat het college (door tussentijds gewijzigd beleid) een andere uitspraak kan doen.

Status principeverzoek en principe-uitspraak

Een principeverzoek is niet hetzelfde als een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Met een principeverzoek vraagt u de gemeente slechts om te bekijken of zij medewerking wil verlenen aan uw plan. U kunt met het antwoord beoordelen of het zinvol is om een omgevingsvergunning aan te vragen en/of een verzoek om herziening of wijziging van het bestemmingsplan in te dienen.

Een principeverzoek wordt aangemerkt als een 'verzoek om informatie' of om een 'voorlopig standpunt'. Het is dus geen verzoek om een besluit of beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en/of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit betekent dat het niet mogelijk is om tegen het principestandpunt bezwaar en beroep aan te tekenen. Als u wel een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing wilt, kunt u een een omgevingsvergunning aanvragen.

Tips en aandachtspunten

  • De behandeling van een principeverzoek gaat sneller als het verzoek volledig en duidelijk is.
  • Ons archief beschikt over tekeningen en gegevens van bestaande panden. Hiervan zijn (tegen betaling) kopieën verkrijgbaar. Deze kunnen een basis zijn voor uw principeverzoek.
  • Het is mogelijk dat u voor uw verzoek nog andere omgevingsvergunningen en/of toestemmingen nodig heeft en dat u nog rekening moet houden met andere wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld bij monumenten, grondwerkzaamheden, reclame, inrit, kap, milieu of toestemming van buren, (ver)huurder, eigenaar en/of andere belanghebbenden.

Indienen

U kunt het principeverzoek indienen via ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.