Waar mogelijk is het slim om regenwater niet het normale riool in te laten lopen. In plaats daarvan is het vaak beter om regenwater dat op je dak, terras of perceel valt apart op te vangen. Bijvoorbeeld in je eigen tuin, of op een groen dak. Dat heet ‘afkoppelen’. In sommige delen van de gemeente is dit verplicht.

Waarom afkoppelen?

Afkoppelen heeft verschillende voordelen voor de natuur, het milieu en het riool in onze gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Het riool loopt minder snel vol bij een hevige regenbui;
 • Het schone regenwater hoeft niet onnodig gezuiverd te worden;
 • We houden regenwater vast in ons eigen gebied, dat helpt tegen droogte.

In sommige delen van de gemeente is het verplicht om regenwater duurzaam op te vangen, in plaats van het zomaar in het riool te laten lopen. Dit geldt vooral voor gebouwen in het buitengebied die zijn aangesloten op druk- of vacuümriolering.

Verschillende manieren om af te koppelen

Er zijn verschillende manieren om regenwater op een duurzame manier af te koppelen. Wat bij het ene pand goed werkt, werkt bij het andere pand helemaal niet. Dat ligt bijvoorbeeld aan hoe de regenpijpen zijn aangesloten, en aan hoe goed de omliggende grond regenwater kan opnemen. Wij denken graag met je mee over de beste manier om regenwater op jouw perceel op een duurzame manier op te vangen.

Enkele opties zijn:

 • De regenpijpen onderaan afzagen en het water rechtstreeks in de tuin laten lopen;
 • De regenpijpen aansluiten op een regenkoffer, een regenton of infiltratiekratten;
 • Het aanleggen van een groen dak met mos of planten die water opnemen;
 • Een tweede ringleiding maken die het water naar een sloot in de buurt brengen;
 • Een tweede ringleiding maken die aansluit op het hemelwaterriool.

Financiële hulp bij afkoppelen

De materialen die je nodig hebt om het regenwater op een duurzame manier af te koppelen worden door de gemeente vergoed (met uitzondering van regentonnen). Het bedrag dat je van ons ontvangt, wordt door Waterschap De Dommel verdubbeld. Deze ‘afkoppelverdubbelaar’ krijg je automatisch als je een afkoppelvergoeding aanvraagt.

Afkoppelvergoeding aanvragen

De afkoppelvergoeding kun je aanvragen via onderstaand formulier. Hier heb je DigiD voor nodig. Houd ook je rekeningnummer en (een kopie van) de factuur van je gemaakte kosten bij de hand. En lees van tevoren goed de voorwaarden voor de afkoppelvergoeding door om zeker te weten dat jij in aanmerking komt.

Let op: op dit moment kunnen aanvragen voor de afkoppelvergoeding langer duren dan normaal. Neem van tevoren contact op met Team Ruimtelijk Beheer via 0497 - 650 650 voor meer informatie.

Afkoppelvergoeding aanvragen

Voorwaarden

Begrippen 

 • Afkoppelen: het scheiden van schoon hemelwater (afkomstig van particuliere dakoppervlakken en erfverhardingen) van het huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater en het anderszins verwerken van het hemelwater dan transport via het gemeentelijke vuilwaterriool, gemengd riool, drukriool en/of vacuümriool.
 • Materiaalvergoeding (afkoppelen): de vergoeding voor materialen welke redelijkerwijs benodigd zijn voor het afkoppelen van het hemelwater aangeboden door de gemeente Reusel-De Mierden.
 • (Afkoppel)verdubbelaar: de vergoeding voor afkoppelen welke wordt aangeboden door Waterschap De Dommel in de vorm van een verdubbeling van de materiaalvergoeding.
 • Hemelwaterlozingstoestellen: alle toestellen met als doel het opvangen en afvoeren van hemelwater van verhard oppervlak welke zijn aangesloten op de riolering, zoals regenpijpen, kolken en putjes.
 • Gebiedsverordening: de Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater gemeente Reusel-De Mierden.
 • Regenton: vat waarin men regenwater opvangt. Onder een vat wordt verstaan een ton, vat, tank, bak of soortgelijk object, indien daarin regenwater wordt opgevangen of bewaard. De exacte benaming of aanduiding, grootte, vorm en uitvoering ervan zijn niet van belang.
 • Groen dak: een dak dat begroeid is met planten waardoor het dak een waterbergend vermogen heeft. De exacte beplanting en vorm van het groene dak zijn niet van belang.

Artikel 1. Algemeen 

 • 1.1. De afkoppelvergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van een materiaalvergoeding. Arbeidskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

Artikel 2. Afbakening 

 • 2.1. De materiaalvergoeding kan worden aangevraagd door zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
 • 2.2. De materiaalvergoeding wordt alleen uitgekeerd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon indien het afgekoppelde pand binnen de grenzen van de gemeente Reusel-De Mierden staat.
 • 2.3. Adressen welke vóór de inwerkingtreding van de gebiedsverordening al foutaansluitingen hadden en conform het gebiedsaanwijzingsbesluit verplicht zijn om af te koppelen/gescheiden aan te leveren komen wel in aanmerking voor de afkoppelvergoeding.
 • 2.4. Bij rioolvervangingsprojecten na juli 2020 biedt de gemeente ook aan om de voorzijde van woningen af te koppelen en betaalt de gemeente de kosten voor het afkoppelen van de voorzijde van de woning. Indien geen gebruik gemaakt is van dit aanbod, kan geen aanspraak gemaakt worden op de materiaalvergoeding om op een later moment de voorzijde alsnog af te koppelen. Voor het afkoppelen van de achterzijde van de woning kan wel een verzoek worden ingediend voor de materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.
 • 2.5. Regentonnen worden niet vergoed uit de materiaalvergoeding.
 • 2.6. Adressen waar afkoppeling of het gescheiden aanleveren van hemelwater en afvalwater reeds verplicht is gesteld op grond van bestaande regelgeving komen niet in aanmerking voor de afkoppelvergoeding tenzij artikel 2.3. van toepassing is.
 • 2.7. Materialen die redelijkerwijs benodigd zijn voor de aanleg van groene daken worden vergoed uit de afkoppelvergoeding.

Artikel 3. Verplichtingen 

 • 3.1. Adressen welke verplicht afgekoppeld moeten worden conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden en volgens de voorwaarden onder artikel 2.3. in aanmerking komen voor de materiaalvergoeding zijn verplicht alle hemelwaterlozingstoestellen (inclusief die van bijgebouwen en kolken) af te koppelen om in aanmerking te komen voor de materiaalvergoeding.
 • 3.2. Een medewerker van de gemeente kan de afkoppeling komen controleren. Voor controles wordt altijd vooraf contact opgenomen met de aanvrager. Indien een controle wordt geweigerd of de aanvrager niet bereikbaar is, behoudt de gemeente zich het recht voor om de aanvraag voor de materiaalvergoeding af te wijzen.
 • 3.3. De aanvrager is verplicht de afkoppeling in stand te houden. De aanvrager is verplicht ten behoeve van controles toegang te verlenen tot de onroerende zaak waarvoor vergoeding is gegeven. Indien niet wordt voldaan aan de instandhoudingsplicht, wordt aan de ontvanger een hersteltermijn van 3 maanden geboden om de afkoppeling opnieuw te realiseren. Indien de ontvanger na het verstrijken van deze termijn in gebreke blijft, kan de eerder toegekende vergoeding worden teruggevorderd.
 • 3.4. De aanvrager is verplicht een kopie van de originele factuur aan de gemeente te overleggen.
 • 3.5. De materiaalvergoeding betreft een vergoeding achteraf: het afkoppelen moet aantoonbaar afgerond zijn alvorens een aanvraag voor de materiaalvergoeding in behandeling kan worden genomen.
 • 3.6. Een verzoek tot vergoeding kan worden ingediend tot 6 maanden na de datum waarop de materialen zijn aangeschaft. Op de originele factuur dient een datum vermeld te staan.
 • 3.7. Het afkoppelen mag niet leiden tot een verslechtering van de waterhuishouding en (een toename van) wateroverlast op aangrenzende percelen. De gemeente behoudt zich het recht voor de waterhuishoudkundige situatie te toetsen en de aanvraag af te wijzen indien het afkoppelen tot een verslechtering van de situatie leidt ten opzichte van de niet-afgekoppelde situatie.
 • 3.8. Indien de waterberging van een groen dak vol is mag het overtollige water op de vuilwaterriolering of de gemengde riolering aangesloten blijven tenzij afkoppelen verplicht is conform de gebiedsverordening.

Artikel 4. Vergoeding 

 • 4.1. Per adres wordt een maximumbedrag van € 1.000,- voor de materiaalvergoeding en een maximum van € 1.000,- voor de verdubbelaar gehanteerd. In totaal wordt per adres maximaal € 2.000,- uitgekeerd vanuit de gemeentelijke materiaalvergoeding en de afkoppelverdubbelaar.
 • 4.2. Indien afkoppelen niet verplicht is conform de het gebiedsaanwijzingsbesluit bij de verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Reusel-De Mierden kan de materiaalvergoeding ook uitgekeerd worden als niet alle hemelwaterlozingstoestellen, maar slechts een deel, afgekoppeld worden. Per adres kunnen meerdere vergoedingsaanvragen worden ingediend, met een maximumbedrag zoals genoemd onder artikel 4.1 per adres over het totale aantal vergoedingsverzoeken. Indien afkoppelen verplicht is conform de gebiedsverordening gelden de voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 3.1.
 • 4.3. De gemeente stelt jaarlijks een plafondbedrag vast voor de materiaalvergoeding. Indien het plafondbedrag in een betreffend jaar is overschreden dan zal de gemeente de vergoedingsaanvraag afwijzen. Toekenning gebeurt op datum van binnenkomst van de aanvraag.
 • 4.4. Het plafondbedrag voor de materiaalvergoeding voor 2024 is vastgesteld op € 10.000,-. Het plafondbedrag voor de afkoppelverdubbelaar is voor 2024 vastgesteld op €10.000.
 • 4.5. Het bestuur van gemeente Reusel-De Mierden behoudt zich het recht voor om de materiaalvergoeding c.q. afkoppelverdubbelaar in een volgend jaar stop te zetten.

Contact

Team Ruimtelijk Beheer