Prestatiesubsidie is een subsidie voor professionele organisaties/instellingen werkzaam op het terrein van maatschappelijk welzijn. Deze subsidies zijn doorgaans van een aanzienlijke omvang.

Hoe werkt het?

Wie kan de subsidie aanvragen?

Alleen professionele maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel indienen. Dit zijn organisaties die structureel meer dan 1 fte in dienst hebben, of structureel jaarlijks meer dan €25.000 subsidie van de gemeente Reusel-De Mierden ontvangen.

Wanneer komen de activiteiten van mijn organisatie in aanmerking voor subsidie?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan activiteiten die een bijdrage leveren aan de vastgestelde maatschappelijke effecten, welke benoemd zijn in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017.

De exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de subsidieregeling voor professionele organisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.

Alle inhoudelijke uitgangspunten van het subsidiebeleid kunt u vinden in de Beleidsnota subsidiebeleid Reusel-De Mierden 2017.

Wat moet ik doen?

Je aanvraag moet naast de contactgegevens minimaal de volgende informatie bevatten:

  1. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  2. de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
  3. een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  4. als het een subsidie betreft die per boekjaar aan een rechtspersoon wordt verstrekt, de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

Een ontvangen subsidie verantwoorden

Bij grotere subsidies wordt er eerst een voorschot op het definitief vast te stellen subsidiebedrag uitbetaald. Je moet dan eerst nog verantwoording afleggen over de besteding van de ontvangen subsidie. Je kunt in je subsidiebeschikking nalezen of de subsidie al vastgesteld is of dat u nog verantwoording moet afleggen. Het aanvraagformulier om je subsidie te laten vaststellen vind je onder het kopje formulieren.

Zorg dat je op tijd de aanvraag indient!

AanvraagBeschikkingAanvraag tot vaststellingVaststelling
Uiterlijk op 30 april voorafgaand aan het jaar van subsidieUiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar van subsidieUiterlijk op 30 april na het jaar van subsidieVoor 1 juli na het jaar van subsidie

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met je contactpersoon van de gemeente.

Direct regelen

Burgers en bedrijven kunnen digitaal zaken doen met de gemeente door gebruik te maken van DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven). Het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid je identiteit kan verifiëren. Je kunt eHerkenning aanvragen via www.eherkenning.nl.

Voor dit formulier heb je eHerkenning niveau 2+ nodig.

Subsidieregeling professionele organisaties aanvragen

Contactpersonen

Team Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie u geholpen?