Het zwaartepunt van de subsidieverlening ligt vanaf 2017 bij het op gang brengen van nieuwe initiatieven. Veel van de organisaties die binnen het voorgaande beleid structureel jaarlijks subsidie kregen, dragen bij aan de sociale cohesie in onze gemeente. Het uitgangspunt is dat zij naar financiële onafhankelijkheid groeien. Waar dat (nog) niet haalbaar is blijft jaarlijkse subsidie onder voorwaarden mogelijk. Het gaat om organisaties die een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en die zonder een vorm van jaarlijkse subsidie niet kunnen voortbestaan. De subsidie is bedoeld als een bijdrage aan de kosten van de organisatie en voor (een deel) van het vaste activiteitenprogramma. De subsidiegrondslag vormt het activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Hoe werkt het?

Wie kan de subsidie aanvragen?

Alleen organisaties die structureel minder dan €25.000,- subsidie per jaar ontvangen en die minder dan 1 fte in dienst hebben kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel indienen. Bedrijven of organisaties en instellingen met een winstoogmerk kunnen in het kader van deze nadere regel niet optreden als aanvragende partij.

Wanneer komen de activiteiten van mijn organisatie in aanmerking voor subsidie?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het gedeelte van het structurele jaarlijkse activiteitenprogramma dat onderbouwd en aantoonbaar een bijdrage levert aan de vastgestelde , welke benoemd zijn in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017.

Het gaat daarnaast om organisaties die:

 1. Een substantiële bijdrage leveren aan een of meerdere maatschappelijke effecten;
 2. Aantoonbaar over onvoldoende gelden (hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden) beschikken om de kosten van de vaste activiteiten te dekken. Subsidie is aanvullend op de eigen middelen/middelen van derden. De uitgangspunten hierbij zijn het profijtbeginsel en de kostendekkendheid van voorzieningen/activiteiten. Organisaties moeten een reële eigen bijdrage voor activiteiten vragen;
 3. Doelmatig de subsidiemiddelen besteden;
 4. Werken aan zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid.

De exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de regeling subsidie voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2017.

Alle inhoudelijke uitgangspunten van het subsidiebeleid kunt u vinden in de Beleidsnota subsidiebeleid Reusel-De Mierden 2017.

Wat moet ik doen?

Aanvraag

Uw aanvraag moet naast de contactgegevens minimaal de volgende informatie bevatten:

a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd. Uit de beschrijving wordt helder hoe de beoogde doelgroep(en) bereikt wordt/worden en met welk beoogd resultaat.

Daarbij moet u aangeven welke bijdrage aan de onderstaande maatschappelijke effecten wordt geleverd:

 • Wij (jongeren) ontwikkelen en benutten onze capaciteiten;
 • Wij (jongeren) groeien op in een positieve, stabiele en veilige omgeving;
 • Wij zijn op weg naar een gezonde toekomst;
 • Wij zijn sociaal actief en maken deel uit van een sociaal netwerk;
 • Wij ondersteunen elkaar en er is waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers;
 • Wij voelen ons thuis in en betrokken bij onze buurt en dorp;
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en zijn zelfredzaam zover als mogelijk is;
 • Wij doen mee in de maatschappij, ook als we beperkingen hebben;
 • Wij kunnen ons cultureel en sportief ontplooien.

b. een begroting en dekkingsplan van de activiteiten, waar subsidie voor wordt aangevraagd. In de subsidieaanvraag wordt helder welke bijdrage van de beoogde doelgroep wordt gevraagd in financiële dan wel in personele zin. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.

c. het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar.

d. een werk- en of activiteitenplan met daarin opgenomen welke activiteiten de aanvrager gaat uitvoeren om de financiële zelfstandigheid te vergroten. Onder aanvullende informatie vindt u een voorbeeld opzet.

Zorg dat u op tijd de aanvraag indient!

Vaststelling

Aan het einde van een subsidietraject vindt een vaststelling plaats. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Als het in uw subsidiebeschikking staat vermeldt dient u vaststelling van uw subsidie aan te vragen. Dit is standaard voor subsidies hoger dan €5.000 euro. We beoordelen uw aanvraag tot vaststelling (verantwoording) en nemen voor 1 juli een besluit.

Planning

AanvraagBeschikkingAanvraag tot vaststellingVaststelling

Uiterlijk op 30 april voorafgaand aan het jaar van subsidie

Uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar van subsidieUiterlijk op 30 april na het jaar van subsidieVoor 1 juli na het jaar van subsidie

Direct regelen

U kunt dit formulier invullen met behulp van DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Dit kunt u aanvragen via www.digid.nl(externe link)

Jaarlijkse subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

Contactpersonen

Team Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie u geholpen?