Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties die een grote maatschappelijke bijdrage leveren maar nog niet financieel onafhankelijk zijn, kunnen in aanmerking komen voor de subsidie voor vrijwilligersorganisaties. Op deze pagina lees je meer over deze subsidie en hoe jij een aanvraag kan indienen.

Het zwaartepunt van de subsidieverlening ligt bij het op gang brengen van nieuwe initiatieven. Veel van de organisaties die binnen het voorgaande beleid structureel jaarlijks subsidie kregen, dragen bij aan de sociale cohesie in onze gemeente. Het uitgangspunt is dat zij naar financiële onafhankelijkheid groeien. Waar dat (nog) niet haalbaar is blijft jaarlijkse subsidie onder voorwaarden mogelijk. 

Het gaat om organisaties die een grote bijdrage leveren aan de maatschappelijke effecten en die zonder een vorm van jaarlijkse subsidie niet kunnen voortbestaan. De subsidie is bedoeld als een bijdrage aan de kosten van de organisatie en voor (een deel) van het vaste activiteitenprogramma. De subsidiegrondslag vormt het activiteitenplan met bijbehorende begroting.

Hoe werkt het?

Wie kan de subsidie aanvragen?

Alleen organisaties die structureel minder dan € 25.000,- subsidie per jaar ontvangen en die minder dan 1 fte in dienst hebben kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel indienen. Bedrijven of organisaties en instellingen met een winstoogmerk kunnen in het kader van deze nadere regel niet optreden als aanvragende partij.

Wanneer komen de activiteiten van mijn organisatie in aanmerking voor subsidie?

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het gedeelte van het structurele jaarlijkse activiteitenprogramma dat onderbouwd en aantoonbaar een bijdrage levert aan de vastgestelde , welke benoemd zijn in het vastgestelde subsidiebeleid gemeente Reusel-De Mierden 2017.

Het gaat daarnaast om organisaties die:

  1. Een substantiële bijdrage leveren aan een of meerdere maatschappelijke effecten;
  2. Aantoonbaar over onvoldoende gelden (hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden) beschikken om de kosten van de vaste activiteiten te dekken. Subsidie is aanvullend op de eigen middelen/middelen van derden. De uitgangspunten hierbij zijn het profijtbeginsel en de kostendekkendheid van voorzieningen/activiteiten. Organisaties moeten een reële eigen bijdrage voor activiteiten vragen;
  3. Doelmatig de subsidiemiddelen besteden;
  4. Werken aan zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid.

De exacte voorwaarden voor de subsidie staan beschreven in de regeling subsidie voor vrijwilligersorganisaties gemeente Reusel-De Mierden 2022.

Alle inhoudelijke uitgangspunten van het subsidiebeleid kan je vinden in de Beleidsnota subsidiebeleid Reusel-De Mierden 2017.

Wat moet ik doen?

Aanvraag

Je aanvraag moet naast de contactgegevens minimaal de volgende informatie bevatten:

a. een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd. Uit de beschrijving wordt helder hoe de beoogde doelgroep(en) bereikt wordt/worden en met welk beoogd resultaat;

b. een begroting en dekkingsplan van de activiteiten, waar subsidie voor wordt aangevraagd. In de subsidieaanvraag wordt helder welke bijdrage van de beoogde doelgroep wordt gevraagd in financiële en/of in personele zin. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij andere bestuursorganen of private organisaties of personen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

c. In aanvulling op lid b. een overzicht van de eigen middelen (banksaldi) van de afgelopen 2 jaar met als peildatum 31-12;

d. het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar.

Zorg dat je op tijd de aanvraag indient!

Vaststelling

Aan het einde van een subsidietraject vindt een vaststelling plaats. Bij de vaststelling wordt het subsidiebedrag definitief. Als het in je subsidiebeschikking staat vermeldt dien je vaststelling van je subsidie aan te vragen. Dit is standaard voor subsidies hoger dan €10.000 euro. We beoordelen je aanvraag tot vaststelling (verantwoording) en nemen voor 1 juli een besluit.

Planning

AanvraagBeschikkingAanvraag tot vaststellingVaststelling
Uiterlijk op 30 april voorafgaand aan het jaar van subsidieUiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar van subsidieUiterlijk op 30 april na het jaar van subsidieVoor 1 juli na het jaar van subsidie

Direct regelen

Je kan dit formulier invullen met behulp van DigiD. Heb je nog geen DigiD? Dit kan je aanvragen via www.digid.nl

Jaarlijkse subsidie voor vrijwilligersorganisaties aanvragen

Contactpersonen

Team Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie u geholpen?