De Transitievisie warmte (TVW) gaat over de manier waarop we gebouwen op een duurzame wijze kunnen verwarmen. Dit is een opgave waar iedereen in Nederland mee te maken krijgt. Daarom is in het Nederlands Klimaatakkoord afgesproken dat alle gemeenten uiterlijk eind 2021 een visie moeten vaststellen. In deze visie wordt een realistisch tijdspad geschetst waarbinnen gemeenten hun wijken aardgasvrij zullen maken. De maatregel om de transitie van aardgas naar duurzame warmte lokaal op te pakken wordt de ‘wijkgerichte aanpak’ genoemd. Meer hierover is te vinden op de website van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).
De Enexis groep heeft een informatief filmpje gemaakt over de Transitievisie warmte, dit filmpje is via deze link te kijken.

Transitievisie warmte

 

 

 

 

 

 


De TVW wordt een dynamisch document dat de route weergeeft naar een duurzame en volledig aardgasvrije gemeente in 2050. Voor de periode tot 2030 moeten we eind 2021 een plan hebben opgesteld wat we waar en wanneer gaan doen. De TVW moet uiterlijk in december 2021 worden vastgesteld door de gemeenteraad. De keuze waar we wat voor 2030 gaan doen is erg belangrijk, maar ook de algemene uitgangspunten die onze gemeente wil hanteren bij het opstellen van de TVW.

We werken samen met verschillende gemeentelijke disciplines, lokale (maatschappelijke) stakeholders en inwoners aan een gedegen en gedragen visie. In vijf fasen doorlopen we met alle betrokkenen het hele proces, zoals beschreven in het plan van aanpak. De eerste fase is afgerond en dat heeft geresulteerd in de Nota van Uitgangspunten, daarnaast is ook het Communicatie- en Participatieplan opgesteld.

In het Plan van Aanpak is het proces beschreven dat we willen doorlopen om tot een Transitievisie warmte te komen. In de Nota van Uitgangspunten zijn - door de verschillende betrokkenen waaronder de externe stakeholders - bepaalde criteria opgenomen voor het verdere proces. In het Communicatie- en Participatieplan is uitgewerkt hoe we de komende tijd (met inwoners) gaan komen tot de participatieaanpak, als onderdeel van de TVW.

Plan van Aanpak (PvA)

Het Plan van Aanpak geeft een overzicht van de mijlpalen die tijdens het voorbereidingstraject van de TVW bereikt zullen worden en hoe de raad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in dit traject kunnen participeren. Voor de uitvoering van delen van het project is een extern adviesbureau ingeschakeld, Het EnergieBureau, in samenwerking met participatie specialist Buurtbinders.

Nota van Uitgangspunten (NvU)

Alle betrokken partijen (waaronder de woningcorporaties, het waterschap, de welzijnsorganisaties, ZLTO, Enexis, KempenEnergie, etc.) hebben een relatie met de warmtetransitie. De partijen zijn in één-op-één interviews en via werksessies bevraagd over criteria die zij hanteren bij het nemen van besluiten omtrent warmtevraagstukken en de waarde die zij aan deze criteria toekennen. Alle genoemde criteria zijn opgenomen in deze NvU. Deze nota vormt de start van het proces tot de uiteindelijke TVW.

Communicatie- en Participatieplan (CPP)

Het organiseren van betrokkenheid, draagvlak en participatie is een van de kernelementen van de gekozen aanpak voor het opstellen van de TVW. Zoals omschreven in het plan van aanpak nemen we een communicatie- en participatiestrategie op in de TVW. Het CPP geeft aan hoe inwoners tot en met vaststelling worden meegenomen in het proces om te komen tot een TVW. Daarnaast is er ook aandacht voor de participatie in het vervolgtraject. De volgende vragen zijn hierin belangrijk: Hoe willen we als gemeente inwoners stimuleren om mee te doen met de warmtetransitie? Hoe zorgen we ervoor dat we alle inwoners bereiken (passende communicatie)? Hoe organiseren we een structuur in de uitvoering waarin genoeg ruimte bestaat voor inspraak?

Inzicht krijgen in de al opgestelde documenten? Neem contact op met Peter Paap via p.paap@reuseldemierden.nl