We gaan samen met inwoners en bedrijven aan de slag met de warmtetransitie. Dit is de overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken en het verwarmen van woningen en kraanwater. We noemen dit de warmtetransitie omdat het verwarmen van woningen de grootste uitdaging gaat zijn.


Wat is de Transitievisie Warmte?

De gemeente Reusel-De Mierden moet net als iedere andere gemeente in Nederland vóór eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) vaststellen. De TVW is een dynamisch document waarin een realistisch tijdspad wordt geschetst waarbinnen gemeenten hun buurten aardgasvrij kunnen maken. We beschrijven hoe we de komende jaren van het aardgas af kunnen gaan en in welke buurten we kunnen starten. Voor wijken of buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan maakt de gemeente ook al de mogelijke warmte-alternatieven bekend. In dit informatieve filmpje wordt de TVW toegelicht.

Transitievisie warmte

Waarom maken we deze Transitievisie Warmte?

In het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 zijn internationale afspraken gemaakt voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen om opwarming van de aarde tegen te gaan. Deze afspraken heeft Nederland haar Klimaatakkoord van 2019 vertaald naar concretere doelen. Het belangrijkste doel is dat Nederland de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet terugdringen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 95%. Eén van de afspraken die hieraan moet bijdragen is het verduurzamen van de warmtevoorziening van woningen en gebouwen. Het gebruik van aardgas zorgt namelijk voor een groot deel van de CO2-uitstoot. In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn.

Wat betekent dit voor u?

Aardasvrij wonen betekent dat o.a. dat u niet meer op aardgas kunt koken en uw woning niet meer verwarmd wordt door een cv-ketel op aardgas. Om over te gaan op een alternatieve warmtevoorziening zullen er meestal ook aanpassingen moeten worden gedaan in de woning. Zo zullen bestaande woningen beter moeten worden geïsoleerd. Hiermee kunt u nu al rekening houden bij mogelijke verbouwingen aan de woning of het vervangen van de cv-ketel wanneer dit nodig is. Voor advies hierover kunt u terecht bij het Energieloket van KempenEnergie.

Hoe gaat de gemeente bepalen welke wijken als eerste aan de beurt zijn?

Het opstellen van een TVW is een complexe opgave waarbij veel en diverse informatie (technische, economische en sociale data) moet worden verzameld. Hierbij zijn verschillende gemeentelijke disciplines en lokale (maatschappelijke) stakeholders betrokken. Ook gaan we in gesprek met de inwoners van Reusel-De Mierden. Op dit moment werkt de gemeente samen met de stakeholders aan het in kaart brengen van het zogenaamde ‘warmte-DNA’: een technisch, economisch en sociaal plaatje van de gemeente Reusel-De Mierden. Tegelijkertijd worden kansrijke duurzame warmte-alternatieven in kaart gebracht. Uiteindelijk moet al deze informatie leiden tot een aantal scenario’s voor buurten die als eerste van het gas af gaan. Deze scenario’s gaan daarna uitgewerkt worden in wijkuitvoeringsplannen (WUP’s).

De eerste fase is inmiddels afgerond en dat heeft geresulteerd in de Nota van Uitgangspunten, daarnaast is ook het Communicatie- en Participatieplan opgesteld. In de Nota van Uitgangspunten zijn – samen met de verschillende betrokkenen waaronder de externe stakeholders – criteria opgesteld voor het selecteren van buurten die als eerste van het gas af gaan. In het Communicatie- en Participatieplan is uitgewerkt hoe we de komende tijd (met inwoners) gaan komen tot de participatieaanpak, als onderdeel van de TVW.

Wilt u inzicht krijgen in de al opgestelde documenten? Neem contact op met VTH de kempen via vth@kempengemeenten.nl

Denk mee!

Wilt u te allen tijde op de hoogte blijven? Druk op onderstaande knop en laat uw gegevens achter. 
 

Blijf op de hoogte