Onttrekken van water

Als u grondwater of oppervlaktewater wilt onttrekken, heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het bemalen van een bouwput, het beregenen van gewassen of het saneren van grondwater.

Een watervergunning wordt meestal verleend door het waterschap. Soms is een melding van de onttrekking bij het waterschap voldoende. In uitzonderlijke gevallen is de provincie of Rijkswaterstaat het bevoegde gezag. Alle informatie over het onttrekken van grond- en oppervlaktewater vindt u op de website Brabantkeur(externe link).  

Lozen van water

Voor het lozen van water in of op de bodem geldt het Activiteitenbesluit. Als u voornemens bent afvalwater te lozen neem dan contact op met het omgevingsloket. Voor lozingen in grondwaterbeschermingsgebieden is de provincie het bevoegd gezag.

Als u grondwater, hemelwater of afvalwater wilt lozen op oppervlaktewater heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater is geen vergunning nodig. In dit geval is een melding van het lozen voldoende. Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vindt u op de website Brabantkeur.(externe link)

Contact

Heeft u vragen over het lozen van water of wilt u toestemming van de gemeente?

Neem dan contact op met team Ruimtelijk Beheer. Tel. 0497- 650 650
E-mail: ruimtelijkbeheer@reuseldemierden.nl