Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heb je hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoek je een oplossing om andere mensen te blijven ontmoeten? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen wij advies geven of hulp regelen. Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat je zelf kunt. En wat familie, vrienden en buren voor je kunnen doen. Hierbij kun je denken aan:

  • eigen kracht
  • gebruikelijke zorg, zoals een gezonde huisgenoot
  • mantelzorg
  • hulp van anderen uit je netwerk
  • algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een rollator, een verhoogd toilet of een beugel
  • algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, een maaltijddienst of een ramenwasser

Als je deze hulp niet kunt inschakelen, neem dan contact op met Loket van A tot Z.

Abonnementstarief

Krijg je hulp of zorg vanuit de Wmo? Dan moet je vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dat wordt 'abonnementstarief' genoemd (voorheen 'eigen bijdrage'). Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is maximaal € 19,00 per maand. Voor beschermd wonen via de Wmo betaal je een ander tarief. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het CAK. Ben je getrouwd of heb je een partner en is minimaal één van jullie nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoef je in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Mocht er sprake zijn van zware, intensieve zorg, dan kom je mogelijk in aanmerking voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Met deze indicatie kun je de benodigde zorg zowel thuis als in een instelling ontvangen. Je kunt een aanvraag doen via www.ciz.nl. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het CIZ via 088 - 789 10 00, met Loket van A tot Z of met het zorgkantoor die de uitvoering van de Wlz regelt.

Ziektekostenverzekeringswet (Zvw)

Iedereen maakt weleens zorgkosten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. In Nederland is het verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering ben je bijvoorbeeld verzekerd voor de kosten van een huisarts, de wijkverpleegkundige, medicijnen en ziekenhuisbezoek. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. De overheid bepaalt elk jaar welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Sommige zorgkosten vallen niet onder de basisverzekering. Voor deze kosten kun je een aanvullende verzekering afsluiten. Voor een aanvullende verzekering betaal je meer.

Verordeningen en beleidsregels

Actuele informatie over lokale wetten en beleidsregels vind je op www.overheid.nl. Kun je iets niet vinden? Wij helpen graag!

Zorg in natura / persoonsgebonden budget

Als je in aanmerking komt voor een voorziening van de Wmo, kun je ervoor kiezen om deze voorziening in zorg in natura of in persoonsgebonden budget (pgb) te verkrijgen.

  • Bij zorg in natura ontvang je zorg van één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. De administratie en de kosten worden door de gemeente en de aanbieder onderling geregeld. Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaal je een abonnementstarief (zie hierboven onder het kopje 'Abonnementstarief').
  • Een pgb is een geldbedrag waarmee je zelf zorg of een voorziening inkoopt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt je pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van je keuze. Als je in aanmerking wil komen voor een pgb, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je het pgb goed kunnen beheren en moet je met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen. Tijdens het gesprek met je consulent of hulpverlener worden deze voorwaarden besproken.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Wij willen graag dat jij de regie hebt over je eigen situatie en dus ook over je gegevens bij ons. Wij zijn daarom open over de gegevens die wij registreren. Om onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonlijke gegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wie zien mijn gegevens?

Als je een melding of aanvraag doet bij Loket van A tot Z, geef je persoonlijke gegevens en informatie mee. Denk aan je naam, adres, BSN, maar vaak ook gezondheidsgegevens of informatie over gevoelige privé-omstandigheden. Deze gegevens zijn nodig voor het afhandelen van de melding of aanvraag.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij je ondersteuning of aanmelding, zien de gegevens. Is met je afgesproken dat je ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is. Wij delen nooit zo maar gegevens, dat doen we altijd in overleg. Wij vragen je toestemming als we bijvoorbeeld informatie willen opvragen bij een andere organisatie. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zo zijn, dat wij zonder toestemming gegevens delen. Bijvoorbeeld als je veiligheid of die van anderen in gevaar is. Je wordt daar wel zo snel mogelijk over geïnformeerd.