Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? Of zoekt u een oplossing om andere mensen te blijven ontmoeten? Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunnen wij u advies geven of hulp regelen. Hulp van de gemeente is een aanvulling op wat u zelf kunt. En wat uw familie, vrienden en buren voor u kunnen doen. Hierbij moet u denken aan:

  • eigen kracht
  • gebruikelijke zorg, zoals een gezonde huisgenoot
  • mantelzorg
  • hulp van anderen uit uw netwerk
  • algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een rollator, een verhoogd toilet of een beugel
  • algemene voorzieningen zoals een boodschappendienst, een maaltijddienst of een ramenwasser

Als deze hulp niet kunt inschakelen, neemt u contact op met Loket van A tot Z.

Abonnementstarief

Krijgt u hulp of zorg vanuit de Wmo? Dan moet u vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dat wordt 'abonnementstarief' genoemd (voorheen 'eigen bijdrage'). Het abonnementstarief geldt bijvoorbeeld voor begeleiding, woningaanpassingen, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. De hoogte van het abonnementstarief is maximaal € 19,00 per maand. Voor beschermd wonen via de Wmo betaalt u een ander tarief. Meer informatie hierover vindt u op de website van het CAK. Bent u getrouwd of heeft u een partner en is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Mocht er sprake zijn van zware, intensieve zorg, dan komt u mogelijk in aanmerking voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Met deze indicatie kunt u de benodigde zorg zowel thuis als in een instelling ontvangen. U kunt een aanvraag doen via www.ciz.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CIZ via 088 - 789 10 00, met Loket van A tot Z of met uw zorgkantoor die de uitvoering van de Wlz regelt.

Ziektekostenverzekeringswet (Zvw)

Iedereen maakt weleens zorgkosten, bijvoorbeeld voor een bezoek aan de dokter. In Nederland is het verplicht om hiervoor een zorgverzekering af te sluiten. Met deze basisverzekering bent u bijvoorbeeld verzekerd voor de kosten van een huisarts, de wijkverpleegkundige, medicijnen en ziekenhuisbezoek. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. De overheid bepaalt elk jaar welke zorgkosten de basisverzekering vergoedt. Sommige zorgkosten vallen niet onder de basisverzekering. Voor deze kosten kunt u een aanvullende verzekering afsluiten. Voor een aanvullende verzekering betaalt u meer.

Verordeningen en beleidsregels

Actuele informatie over lokale wetten en beleidsregels vindt u op www.overheid.nl. Kunt u iets niet vinden? Wij helpen u graag!

Zorg in natura / persoonsgebonden budget

Als u in aanmerking komt voor een voorziening van de Wmo, kunt u kiezen om deze voorziening in zorg in natura of in persoonsgebonden budget (pgb) te verkrijgen.

  • Bij zorg in natura ontvangt u zorg van één van de zorgaanbieders waarmee de gemeente een contract heeft. De administratie en de kosten worden door de gemeente en de aanbieder onderling geregeld. Voor de meeste Wmo-voorzieningen betaalt u een abonnementstarief (zie hierboven onder het kopje 'Abonnementstarief').
  • Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf zorg of een voorziening inkoopt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt uw pgb en betaalt daarmee de zorgverlener(s) van uw keuze. Als u in aanmerking wilt komen voor een pgb, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet u het pgb goed kunnen beheren en moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen. Tijdens het gesprek met uw consulent of hulpverlener worden deze voorwaarden besproken.

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij willen graag dat u de regie heeft over uw eigen situatie en dus ook over uw gegevens bij ons. Wij zijn daarom open naar u over de gegevens die wij registreren. Om onze taken uit te kunnen voeren, moeten wij persoonlijke gegevens opslaan. Dat doen we zorgvuldig, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Wie zien mijn gegevens?

Als u een melding of aanvraag doet bij Loket van A tot Z, geeft u persoonlijke gegevens en informatie mee. Denk aan uw naam, adres, BSN, maar vaak ook gezondheidsgegevens of informatie over gevoelige privé-omstandigheden. Deze gegevens zijn nodig voor het afhandelen van uw melding of aanvraag.

De informatie wordt niet met derden gedeeld, los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw ondersteuning of aanmelding, zien uw gegevens. Is met u afgesproken dat u ondersteuning krijgt van een zorgaanbieder? Dan krijgt die zorgaanbieder alleen de informatie die voor die ondersteuning belangrijk is. Wij delen nooit zo maar uw gegevens, dat doen we altijd in overleg met u. Wij vragen uw toestemming als we bijvoorbeeld informatie willen opvragen bij een andere organisatie. Alleen in uitzonderlijke situaties kan het zo zijn, dat wij zonder uw toestemming gegevens delen. Bijvoorbeeld als uw veiligheid of die van anderen in gevaar is. U wordt daar wel zo snel mogelijk over geïnformeerd.