Ben jij gepassioneerd over cultuur, maatschappelijke impact en wil je een cruciale rol spelen in de bloei van onze gemeenschap? Dan is dit jouw kans! De Stichting Cultureel Centrum De Kei in Reusel-De Mierden zoekt gedreven personen om een nieuwe bestuur te vormen. We streven daarbij naar een mix van ervaring en jeugdig talent. Of je nu ervaring hebt als voorzitter, secretaris, penningmeester of als algemeen bestuurslid, wij waarderen diverse achtergronden en perspectieven.

De stichting zoekt in totaal zeven bestuursleden om richting en inhoud te geven aan de initiatieven die ontplooit gaan worden in de MFA nieuwbouw. Deze initiatieven zijn weer de bron voor een inspirerende omgeving waarin creativiteit en innovatie worden aangemoedigd. Voor twee posities is de stichting specifiek op zoek naar jeugdig talent. Op deze pagina lees je welke posities er precies openstaan en hoe jij kan reageren.

Open posities

1. Voorzitter

 • Leidt bestuursvergaderingen.
 • Vertegenwoordigt de stichting extern.
 • Coördineert bestuursactiviteiten.
 • Coördineert mogelijke samenwerkingen met nieuwe culturele instellingen en partners.

2. Secretaris

 • Notuleert vergaderingen.
 • Beheert documentatie.
 • Handelt correspondentie af.
 • Beheert ledenadministratie en bestuurswijzigingen op relevante platforms.
 • Initieert promotionele activiteiten MFA De Kei t.b.v. culturele maatschappelijke evenementen.
 • Vormt desgewenst een promotieteam voorzichtbaarheid.

3. Penningmeester

 • Beheert financiële middelen.
 • Stelt financiële rapporten op.
 • Stelt financieel jaarverslag op.
 • Presenteert financiële rapporten.

4. Programmacoördinator

 • Coördineert culturele en maatschappelijke programma’s.
 • Onderhoudt contacten met artiesten.
 • Stelt jaarlijks een cultureel en maatschappelijk programma voor.
 • Is voorzitter van de gebruikersraad.

5. Subsidiecoördinator

 • Inventariseert fondsenwervingsmogelijkheden en beheert subsidies.
 • Houdt toezicht op naleving van subsidievoorwaarden.
 • Rapporteert subsidieactiviteiten aan het bestuur.
 • Onderhoudt relaties met subsidieverstrekkers, donateurs en sponsors. Zorgt voor regelmatige
 • communicatie en rapportage om betrokkenheid te behouden.
 • Ondersteunt, bundelt en dient aanvragen in bij subsidie verstrekkende fondsen ten behoeve van programmering.

6. Jeugdig Talent Cultureel & Events

 • Brengt frisse ideeën en perspectieven in het bestuur.
 • Vertegenwoordigt de stem van de jeugd in culturele en maatschappelijke initiatieven.
 • Jeugd bestuurslid ‘Cultureel en Events’ is ondersteunend aan het bestuurslid met de rol van programmacoördinator.

7. Jeugdig Talent Marketing & Communicatie / Social media

 • Brengt frisse ideeën en perspectieven in het bestuur.
 • Vertegenwoordigt de stem van de jeugd in culturele en maatschappelijke initiatieven.
 • Jeugd bestuurslid ‘Marketing & Communicatie (Marcom) / Social media is ondersteunend aan het bestuurslid met de rol van Secretaris.

Wat vragen wij van jou?

Wij zoeken gepassioneerde mensen met:

 • Interesse in cultuur, kunst en maatschappelijk engagement.
 • Sterke communicatieve en samenwerkingsvaardigheden.
 • Bereidheid om zich in te zetten voor de missie en waarden van onze stichting.
 • Tijd en toewijding om regelmatig deel te nemen aan vergaderingen en evenementen.
 • Verbindende en enthousiasmerende eigenschappen om ideeën te realiseren.
 • Ambitie om waardevolle ervaringen op te doen en zijn/haar leiderschapsvaardigheden verder willen ontwikkelen.

Wat bieden wij?

Als bestuurslid heb je de kans om:

 • Actief deel te nemen aan de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van onze gemeente.
 • Samen te werken met een gemotiveerd team van gelijkgestemden, met zowel ervaren professionals als jeugdig talent.
 • Jouw leiderschapsvaardigheden (te ontwikkelen en) in te zetten voor een maatschappelijk doel.
 • Bij te dragen aan unieke culturele en maatschappelijke programma’s en evenementen.
 • Onze gemeenschap te verbinden en te versterken.

Wil jij je aanmelden?

Kun jij een waardevolle bijdrage leveren aan ons bestuur en wil je solliciteren naar een van de bestuursfuncties? Stuur dan jouw cv en een korte motivatie naar dekei@ccdekei.nl.

De deadline voor aanmeldingen is donderdag 29 februari. De sollicitatie gesprekken zullen gehouden worden tussen 11 en 22 maart. Het nieuwe bestuur wordt geïnstalleerd in de eerste week van april.

Meld je aan

Over Stichting CC De Kei

Stichting CC De Kei zet zich in voor het verrijken van het culturele en maatschappelijke leven in Reusel-De Mierden en het creëren van betekenisvolle ervaringen voor onze gemeenschap. We zijn trots op onze bijdrage aan culturele evenementen, maatschappelijke en educatieve initiatieven en het behoud van ons cultureel erfgoed.

De stichting, met als thuisbasis de nieuwe Multifunctionele Accommodatie, gaat onderdak bieden aan activiteiten en werkzaamheden die gericht zijn op het informeren, ondersteunen en inspireren van alle inwoners. MFA De Kei wordt een uitnodigend, toegankelijk en dynamische centrum waar mensen werken, leren en recreëren, ontmoeten, ontspannen of hulp vinden. Waar gebruikers, deelnemers en bezoekers elkaar vinden in een gevarieerd programma van activiteiten.

Met elkaar, voor elkaar, dat maakt de culturele & maatschappelijke MFA De Kei een ontmoetingscentrum en een bruisend hart voor Reusel.

De visie van de stichting

De stichting heeft haar visie als volgt omschreven: ‘De stichting zal steeds stimuleren en faciliteren om activiteiten, diensten en producten met elkaar te realiseren en organiseren. Het gebouw fungeert hierbij als katalysator voor samenwerkingen, een plek waar mensen naar toe gaan om elkaar te ontmoeten, zich te laten inspireren, hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De gebruikers, professionele partijen en de stichting sluiten in de programmering aan bij de wensen en behoefte van de lokale bevolking. MFA De Kei is gericht op het activeren en betrekken van de inwoners en doet dat met een realistische en duurzame exploitatie.'

Bestuursstructuur Stichting CC De Kei

I. Inleiding

Deze samenvatting beschrijft de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur van de Stichting CC De Kei. Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategische beheer van de stichting en waarborgt de naleving van haar missie en doelstellingen.

Er is gekozen voor 2 jeugdleden binnen het bestuur om de samenstelling dynamisch en inclusief te maken. De stichting kan hierdoor nog beter inspelen op de behoeften van verschillende generaties in de samenleving.
Door jongeren actief te betrekken, zorgt men voor continuïteit en toekomstbestendigheid van de stichting. Jongeren zijn vaak meer geneigd tot innovatie en het omarmen van nieuwe technologieën, wat de stichting kan helpen bij het blijven evolueren en relevant blijven met haar programmeringen, aantrekkingskracht en vindbaarheid.

II. Bestuursleden

1. Voorzitter

Taken:
 • Leidt vergaderingen.
 • Vertegenwoordigt de stichting extern.
  amenwerkingen met nieuwe culturele instellingen en partners.
 • Coördineert bestuursactiviteiten.
 • Coördineert mogelijke s
Bevoegdheden:
 • Ondertekent officiële documenten.
 • Beslist bij urgentie tussen vergaderingen.
 • Samenwerkingsvoorstellen worden goedgekeurd door het bestuur
Verantwoordelijkheden:
 • Vaststellen van het beleid van de stichting. Dit omvat strategische doelen, richtlijnen en besluitvormingsprocessen.
 • Effectief leiderschap op sturing Stichting

2. Secretaris

Taken:
 • Notuleert vergaderingen.
 • Beheert documentatie.
 • Initieert promotionele activiteiten MFA De Kei t.b.v. culturele maatschappelijke evenementen.
 • Vormt desgewenst een promotieteam voor zichtbaarheid.
 • Handelt correspondentie af.
 • Beheert ledenadministratie en bestuurswijzigingen op relevante platforms
Bevoegdheden:
 • Ondertekent officiële documenten bij afwezigheid van de voorzitter.
Verantwoordelijkheden:
 • Adequate informatiestroom
 • Ordelijke communicatie

3. Penningmeester

Taken:
 • Beheert financiële middelen.
 • Stelt financiële rapporten op.
 • Stelt financieel jaarverslag op.
 • Presenteert financiële rapporten.
Bevoegdheden:
 • Beheert bankrekeningen en financiële transacties.
Verantwoordelijkheden:
 • Borgen van de financiële gezondheid
 • Geven van financieel inzicht om weloverwogen beslissingen te neme

4. Programmacoördinator

Taken:
 • Coördineert culturele en maatschappelijke programma's
 • Onderhoudt contacten met artiesten, partners en overige stakeholders.
 • Stelt jaarlijks een cultureel en maatschappelijk programma voor.
 • Is voorzitter van de gebruikersraad.
Bevoegdheden:
 • Beslist over de selectie van culturele en maatschappelijke programma's.
Verantwoordelijkheden:
 • Zorgen voor een integraal gedragen programmaplan die de missie van de stichting ondersteunen.
 • Geven van programma inzicht waarin de voortgang en resultaten van de programma’s worden weergegeven.

5. Subsidiecoördinator / Fondsenwerving

Taken:
 • Identificeert fondsenwervingsmogelijkheden en beheert subsidies.
 • Houdt toezicht op naleving van subsidievoorwaarden.
 • Onderhoudt relaties met subsidieverstrekkers, donateurs en sponsors. Zorgt voor regelmatige communicatie en rapportage om betrokkenheid te behouden.
 • Ondersteunt, bundelt en dient aanvragen in bij subsidie verstrekkende fondsen ten behoeve van programmering.
Bevoegdheden:
 • Werkt samen met interne en externe teams om financieringsbehoeften te begrijpen en te vertalen naar effectieve aanvragen en fondsenwervingsactiviteiten.
Verantwoordelijkheden:
 • Geven van inzicht waarin de voortgang en resultaten van de subsidies en financieringen worden weergegeven.
 • Draagt bij aan het financieel welzijn van de stichting door het veiligstellen van middelen voor belangrijke initiatieven

6. Jeugd bestuurslid cultureel / events

Taak:
 • Ondersteunend aan programma coördinator.

7. Jeugd bestuurslid Marketing & Communicatie (Marcom) / Social media

Taak:
 • Ondersteunend aan secretaris.

III. Bestuursvergaderingen

 1. Het bestuur komt 12 keer per jaar bijeen in de eerste 4 opstart- leerjaren!
 2. Extra vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter of op verzoek van 2 bestuursleden.
 3. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen tenzij anders vermeld in de statuten.

IV. Verantwoording en Transparantie

 1. Het bestuur legt verantwoording af aan (leden en) stakeholders.
 2. Jaarlijks wordt een transparant financieel jaarverslag opgesteld en gepresenteerd.
 3. Financiële informatie is toegankelijk voor (leden en) stakeholders.