Nieuwbouwproject De Leeuwerik is – voor Hooge Mierdse begrippen – een forse uitbreiding van het dorp met 112 grondgebonden, verschillende type woningen. Twintig van deze woningen zijn huurwoningen, de andere woningen zijn koopwoningen. De Leeuwerik is gelegen aan de oostzijde van Hooge Mierde, ten zuiden van het sportpark. De Leeuwerik wordt ontsloten via de Kerkstraat en er is een langzaamverkeersverbinding aangelegd naar de St. Cornelisstraat.

Binnen project De Leeuwerik zijn losse kavels in de verkoop bij de gemeente.

Kavels

De beschikbare kavels bevinden zich in diverse blokken, te weten A, B, C en D. Enkele blokken bieden verkavelingsmogelijkheden. Dit is de reden waarom deze beschikbare kavels nog niet zijn genummerd en voor deze kavels nog geen kavelpaspoorten beschikbaar zijn. De nummering is afhankelijk van de uiteindelijke verkaveling. Als de verkaveling duidelijk is, dan worden de kavelpaspoorten beschikbaar gesteld.
 

Blok A (locatie Kerkstraat, Hooge Mierde) (verkocht)

Blok A betreft een kavel van circa 1.049 m2 en bevindt zich aan de Kerkstraat te Hooge Mierde. Op tekening A-1 is dit blok geschetst.

Afbeelding kavel A

Door de grootte van deze kavel is het mogelijk om te splitsen in twee kavels. In de tekeningen A-2 (grootte kavel circa 493 m2) en A-3 (grootte kavel circa 556 m2) zijn deze gesplitste kavels weergegeven.

Afbeelding kavel a2 - a3


Blok B (locatie Toon van de Bornestraat, Hooge Mierde) (verkocht)

Blok B bestaat uit twee kavels van circa 754 m2 (tekening B-1) en 643 m2 (tekening B-2) en bevindt zich aan de Toon van de Bornestraat te Hooge Mierde. Op de tekeningen B-1 en B-2 is dit blok geschetst.

Afbeelding kavel b1 en b2


Blok C (locatie Poelshof, Hooge Mierde) (verkocht)

Blok C betreft een kavel van circa 514 m2 en bevindt zich aan Poelshof te Hooge Mierde. Op tekening C-1 is deze kavel geschetst.

Afbeelding kavel c1


Blok D (locatie Poelshof, Hooge Mierde) (verkocht)

Blok D betreft een kavel van circa 510 m2 en bevindt zich aan Poelshof te Hooge Mierde. Op tekening D-1 is deze kavel geschetst.

Afbeelding kavel d1

Kavelverkoop

De gemeente heeft kavels beschikbaar in de blokken A, B en D.

Grondprijzen

Op dit moment gelden de volgende grondprijzen voor de bouwkavels:

  • Tot 500 m2 geldt een grondprijs van € 280,00 per m2, exclusief BTW en kosten koper.
  • Voor woningbouwkavels boven de 500 m2 wordt gekozen voor de trapsgewijze afname van de grondprijs per 500 m2, waarbij van elke daarop volgende 500 m2 de prijs wordt gehalveerd.
  • Voor woningbouwkavels met ruime bouwmogelijkheden (bouwvlak groter dan 150 m2 en/of woning groter dan 750 m3) geldt dat de eerste 750 m2 voor de 100%-prijs verkocht worden, daarna volgt dezelfde trapsgewijze afname per 500m2.

Kosten koper

Kosten koper zijn de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, waaronder de verschuldigde omzetbelasting (BTW), de notariskosten en het kadastrale recht. Deze kosten worden door de koper betaald en zijn verschuldigd op het moment van levering van de bouwgrond.
 

Kavelpaspoorten

Voor de kavels van plan De Leeuwerik zijn de kavelpaspoorten nog niet beschikbaar gesteld. Deze kavelpaspoorten worden beschikbaar gesteld op het moment dat de verkavelingen van de blokken duidelijk is. Wilt u een kavelpaspoort ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. Verderop deze pagina vindt u de contactgegevens.

Optie op kavel

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bouwkavel van de gemeente en u er zeker van wilt zijn dat u deze kavel kunt kopen, dan heeft u de mogelijkheid om een optie te nemen op deze kavel.
 

Optieovereenkomst

De optie op een bouwkavel wordt vastgelegd in een optieovereenkomst. Eerst wordt een concept van deze overeenkomst opgemaakt en met u doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. De duur van de overeenkomst bedraagt zes maanden.
 

Optievergoeding

U betaalt een optievergoeding voor de optie op een bouwkavel. De vergoeding bedraagt 1% van de koopsom van de bouwkavel en wordt belast met BTW. Als u besluit om de optie te lichten, dan wordt de betaalde vergoeding in mindering gebracht op de te betalen koopsom (exclusief kosten koper).

Koopproces

Wanneer u een bouwkavel van de gemeente wilt gaan kopen, stelt de gemeente eerst een conceptovereenkomst op. Deze conceptovereenkomst wordt met u doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. Bij deze overeenkomst horen de algemene koopvoorwaarden van de gemeente. Deze zijn onderaan de pagina te vinden.

Als de koopovereenkomst zowel door u als de gemeente is getekend, dan wordt de overeenkomst naar de notaris opgestuurd. De notaris stelt vervolgens de akte van levering op en zorgt ervoor dat de bouwkavel ‘op uw naam komt te staan’. Vóór het passeren van de akte ontvangt u een nota en dient u de betaling te hebben gedaan.

Uiteindelijk wordt de bouwkavel als zijnde uw eigendom ingeschreven in de openbare registers van het kadaster en wordt er afgesproken op welke datum u kunt starten met de bouwwerkzaamheden.

Het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat aangegeven waarvoor de grond in een bepaald gebied gebruikt mag worden en welke ontwikkelingen er in dit gebied kunnen en mogen plaatsvinden. Meer informatie over bestemmingsplannen vindt u via de pagina van de bestemmingsplannen.

De regels voor het bouwen van een woning

Voor het bouwen van een woning en eventuele bijgebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket(externe link). Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst aan het bestemmingsplan(externe link) en er wordt gekeken of wordt voldaan aan de beeldkwaliteitparagraaf (welstandeisen), het Bouwbesluit(externe link)de gemeentelijke Bouwverordening(externe link) en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is één van de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wij verzoeken u dan ook om bij het ontwerpen van uw bouwplan de bestemmingsplanregels als uitgangspunt te nemen.
 

De beeldkwaliteitsparagraaf (welstandeisen)

Uw aanvraag wordt getoetst aan de beeldkwaliteitsparagraaf en wordt voorgelegd aan onze welstandcommissie. Deze commissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de welstandnota. De welstandcriteria staan in de toelichting van het bestemmingsplan genoemd. Wij raden u aan om deze criteria goed met uw architect te bespreken.
 

Het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening

In het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening staan met name de technische eisen waaraan uw aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Uw architect dient deze eisen te kennen en toe te passen.   
 

De stedenbouwkundige randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan uw aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning staan in de toelichting van het bestemmingsplan genoemd. Wij raden u aan om deze randvoorwaarden goed met uw architect te bespreken.

Contact

Hieronder vindt u verschillende onderwerpen met daarbij de contactgegevens zodat u uw vraag gericht kunt stellen.


Algemene informatie en informatie over kavels, kavelpaspoorten, prijzen en koopproces

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling door een mail te sturen naar ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.

 

Regels voor het bouwen van een woning

U kunt hiervoor contact opnemen met VTH de Kempen.
Telefoonnummer: 0497 - 531 300
E-mailadres: vergunningen@kempengemeenten.nl