De gemeente is eigenaar van stukken grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Bijvoorbeeld bouwkavels, landbouwgrond of groenstroken.

Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Als u gaat pachten of huren dan mag u de grond gebruiken. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor landbouw.

Hoe werkt het?

 • U kunt grond kopen. De gemeente bepaalt hoe zij de grond verkoopt. Bijvoorbeeld door inschrijving op een wachtlijst, loting of door u een bod te laten doen.
 • U kunt grond huren. Dan gelden de regels uit het gewone huurrecht.
 • U kunt grond pachten. Deze grond of een deel daarvan is bestemd voor landbouw.

Bouwen op grond

U kunt niet zomaar gaan bouwen op de grond. Er gelden voorwaarden:

 • In het bestemmingsplan staat dat op de grond gebouwd mag worden.
 • U hebt een omgevingsvergunning om te bouwen.
 • U bent eigenaar van de grond óf u hebt een opstal- of erfpachtrecht op de grond.

ALs u geen eigenaar bent van de grond en u hebt ook geen opstal- of erfpachtrecht, dan moet u toestemming vragen aan de eigenaar om op de grond te bouwen. De grondeigenaar wordt dan ook eigenaar van het bouwwerk.

Wat moet ik doen?

U onderzoekt of u het stuk grond dat u wilt kopen, huren of pachten voor uw doel kunt gebruiken:

 • Bekijk welke bestemming de grond heeft. Dit doet u via Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Ga na wat u wel en niet mag doen met de grond. Dit staat in een Kadastraal bericht eigendom. U bestelt dit bericht bij het Kadaster.

Neem daarna contact op met de gemeente over het stuk grond. Uw verzoek stuurt u per e-mail toe, voorzien van een tekening waaruit blijkt om welk stuk grond het gaat, de reden(en) van uw verzoek en uw (contact)gegevens.

Aanvullende informatie

Verschil tussen huur en pacht

Grond die gepacht wordt, mag alleen worden gebruikt voor landbouw. Een pachtovereenkomst moet in veel gevallen worden goedgekeurd door de Grondkamer. Een huurovereenkomst niet. Een pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Een huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd gelden.

Bodemvervuiling

Vóór aankoop van de grond moet duidelijk zijn of de bodem vervuild is. De verkoper moet u hierover informeren. Een bodemonderzoek laat zien of de bodem vervuild is. Laat daarom altijd eerst een bodemonderzoek doen.

Grondprijzen

Op basis van de Nota grondbeleid worden jaarlijks de prijzen voor grondverkopen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Onderstaand treft u de op dit moment geldende prijzen aan. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW/overdrachtsbelasting.

Reguliere woningbouwkavels:

 • Voor de kern Reusel geldt een prijs van € 295,00 per m2 exclusief belastingen.
 • Voor de kernen Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel geldt een prijs van € 275,00 per m2 exclusief belastingen.

Voor woningbouwkavels die groter zijn dan 500 m2 geldt op dit moment een prijsafname per 500 m2, waarbij elke daarop volgende 500 m2 de grondprijs wordt gehalveerd. Dit betekent dat de 1e 500 m² een grondprijs van 100% kennen, de daaropvolgende 500 m² een grondprijs van 50%, de daaropvolgende 500 m² een grondprijs van 25% en zo verder. Uitzondering hierop vormen kavels met zeer ruime bebouwingsmogelijkheden. Deze betreffen woningen van meer dan 750 m³ en/of met

een bouwvlak groter dan 150 m². Hiervoor geldt dat de eerste 750 m² een grondprijs van 100%

kennen, waarna vervolgens per 750 m² wordt gestaffeld.

Groen- en reststroken

 • Voor reststroken zonder bouwmogelijkheden geldt een grondprijs van € 90,00 per m2 exclusief belastingen voor alle kernen.
 • Voor reststroken met bouwmogelijkheden geldt een grondprijs van € 195,00 per m2 exclusief belastingen voor alle kernen.

Overige grondprijzen

Wilt u weten hoe de grondprijzen van de gemeente Reusel-De Mierden zijn voor wat betreft grond bestemd voor garages, nutsvoorzieningen, commerciële functies (kantoren / detailhandel) en maatschappelijke functies, projectmatige woningbouw, sociale koopwoning, sociale huurwoningen en gestapelde bouw? Neem dan contact op met onderstaand contactpersoon.

Contactpersonen

Francina Spijkers, team Ruimtelijke Ontwikkeling

Heeft deze informatie u geholpen?