In plangebied Hasselt II zijn bijna alle kavels voor zelfbouw verkocht of in optie genomen. Op dit moment is alleen kavel 20 beschikbaar. De Hasselt ligt aan de rand van Lage Mierde en omvat veel verschillende woningtypes en kavelafmetingen.

Kavelverkoop

In plangebied Hasselt II zijn bijna alle kavels voor zelfbouw verkocht of in optie genomen. De Hasselt ligt aan de rand van Lage Mierde en omvat veel verschillende woningtypes en kavelafmetingen.

Grondprijzen

Op dit moment gelden de volgende grondprijzen voor de bouwkavels:

  • Tot 500 m2 geldt een grondprijs van € 310,- per m2, exclusief btw en kosten koper.
  • Voor woningbouwkavels boven de 500 m2 wordt gekozen voor de trapsgewijze afname van de grondprijs per 500 m2, waarbij van elke daaropvolgende 500 m2 de prijs wordt gehalveerd.
  • Voor woningbouwkavels met ruime bouwmogelijkheden (bouwvlak groter dan 150 m2 en/of woning groter dan 750 m3) geldt dat de eerste 750 m2 voor de 100%-prijs verkocht worden, daarna volgt dezelfde trapsgewijze afname per 500m2.

Kosten koper

Kosten koper zijn de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, waaronder de verschuldigde omzetbelasting (btw), de notariskosten en het kadastrale recht. Deze kosten worden door de koper betaald en zijn verschuldigd op het moment van levering van de bouwgrond.

Kavelpaspoorten

Voor de kavels van plan Hasselt II zijn kavelpaspoorten beschikbaar. Wilt u een kavelpaspoort ontvangen? Neem dan contact met ons op. Verderop deze pagina vind je de contactgegevens.

Beschikbare kavels

Op dit moment zijn er geen kavels meer beschikbaar. Eén kavel is onder optie. Download hieronder het kavelpaspoort voor meer informatie.

Download kavelpaspoort

Optie op kavel

Wanneer je geïnteresseerd bent in een bouwkavel van de gemeente en je er zeker van wilt zijn dat je deze kavel kunt kopen, dan heb je de mogelijkheid om een optie te nemen op deze kavel.

Optieovereenkomst

De optie op een bouwkavel wordt vastgelegd in een optieovereenkomst. Eerst wordt een concept van deze overeenkomst opgemaakt en met je doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. De duur van de overeenkomst bedraagt zes maanden.

Optievergoeding

Je betaalt een optievergoeding voor de optie op een bouwkavel. De vergoeding bedraagt 1% van de koopsom van de bouwkavel en wordt belast met btw. Als je besluit om de optie te lichten, dan wordt de betaalde vergoeding in mindering gebracht op de te betalen koopsom (exclusief kosten koper).

Het koopproces

In het plan Hasselt worden de kavels voor eigenbouw door de gemeente verkocht. Wanneer je een bouwkavel van de gemeente wilt gaan kopen, stelt de gemeente eerst een conceptovereenkomst op. Deze conceptovereenkomst wordt met je doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. Bij deze overeenkomst horen de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente.

Als de koopovereenkomst zowel door jou als de gemeente is getekend, dan wordt de overeenkomst naar de notaris opgestuurd. De notaris stelt vervolgens de akte van levering op en zorgt ervoor dat de bouwkavel ‘op jouw naam komt te staan’. Vóór het passeren van de akte ontvang je een nota en moet je de betaling hebben gedaan.

Uiteindelijk wordt de bouwkavel als zijnde jouw eigendom ingeschreven in de openbare registers van het kadaster en wordt er afgesproken op welke datum je kunt starten met de bouwwerkzaamheden.

Regels voor het bouwen van een woning

Voor het bouwen van een woning en eventuele bijgebouwen heb je een omgevingsvergunning nodig. Deze vraag je aan via het Omgevingsloket. De aanvraag wordt getoetst aan het omgevingsplan. Ook wordt er gekeken of er wordt voldaan aan de beeldkwaliteitparagraaf (welstandeisen), het Bouwbesluit, de gemeentelijke Bouwverordening en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan is één van de criteria waaraan de aanvraag moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Neem de omgevingsplanregels dus als uitgangspunt bij het ontwerpen van het bouwplan. 

Beeldkwaliteitsparagraaf (welstandeisen)

De aanvraag wordt getoetst aan de beeldkwaliteitsparagraaf en voorgelegd aan onze welstandcommissie. Deze commissie beoordeelt jouw aanvraag op basis van de welstandnota. De welstandcriteria staan in de toelichting van het omgevingsplan. Wij raden aan om deze criteria goed met de architect te bespreken.

Bouwbesluit en gemeentelijke Bouwverordening

In het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening staan de technische eisen waaraan de aanvraag moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. De architect dient deze eisen te kennen en toe te passen.   

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen staan in de toelichting van het omgevingsplan. Wij raden aan om deze randvoorwaarden goed met de architect te bespreken.

Contact

Voor meer informatie over kavels, kavelpaspoorten, prijzen en koopproces, kun je hiervoor contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling door een e-mail te sturen naar ruimtelijkeontwikkeling@reuseldemierden.nl.