In het plangebied De Hasselt II Hasselt worden kavels voor zelfbouw verkocht. De Hasselt is gelegen aan de rand van Lage Mierde en omvat een grote diversiteit in verschijningsvorm, woningtypes en kavelafmetingen.

Kavelverkoop

De gemeente heeft de volgende kavels beschikbaar: nummers 18 en 20.

Afbeelding matenplan


Grondprijzen

Op dit moment gelden de volgende grondprijzen voor de bouwkavels:

  • Tot 500 m2 geldt een grondprijs van € 275,00 per m2, exclusief BTW en kosten koper.
  • Voor woningbouwkavels boven de 500 m2 wordt gekozen voor de trapsgewijze afname van de grondprijs per 500 m2, waarbij van elke daarop volgende 500 m2 de prijs wordt gehalveerd.
  • Voor woningbouwkavels met ruime bouwmogelijkheden (bouwvlak groter dan 150 m2 en/of woning groter dan 750 m3) geldt dat de eerste 750 m2 voor de 100%-prijs verkocht worden, daarna volgt dezelfde trapsgewijze afname per 750m2.

Koopsom beschikbare kavels

  • Kavel 18: oppervlakte 349 m2, € 95.957,00 (€ 20.154,75 BTW 21%), € 116.111,75 inclusief BTW en exclusief kosten koper.
  • Kavel 20: oppervlakte 350 m2, € 96.250,00 (€ 20.212,50 BTW 21%), € 116.462,50 inclusief BTW en exclusief kosten koper.

Kosten koper

Kosten koper zijn de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte, waaronder de verschuldigde omzetbelasting (BTW), de notariskosten en het kadastrale recht. Deze kosten worden door de koper betaald en zijn verschuldigd op het moment van levering van de bouwgrond.
 

Kavelpaspoorten

Voor de kavels van plan Hasselt II zijn kavelpaspoorten beschikbaar. Wilt u een kavelpaspoort ontvangen? Neemt u dan contact met ons op. Verderop deze pagina vindt u de contactgegevens.

Optie op kavel

Wanneer u geïnteresseerd bent in een bouwkavel van de gemeente en u er zeker van wilt zijn dat u deze kavel kunt kopen, dan heeft u de mogelijkheid om een optie te nemen op deze kavel.
 

Optieovereenkomst

De optie op een bouwkavel wordt vastgelegd in een optieovereenkomst. Eerst wordt een concept van deze overeenkomst opgemaakt en met u doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. De duur van de overeenkomst bedraagt zes maanden.
 

Optievergoeding

U betaalt een optievergoeding voor de optie op een bouwkavel. De vergoeding bedraagt 1% van de koopsom van de bouwkavel en wordt niet belast met BTW. Als u besluit om de optie te lichten, dan wordt de betaalde vergoeding in mindering gebracht op de te betalen koopsom (exclusief kosten koper).

Koopproces

In het plan Hasselt worden de kavels voor eigenbouw door de gemeente verkocht.

Wanneer u een bouwkavel van de gemeente wilt gaan kopen, stelt de gemeente eerst een conceptovereenkomst op. Deze conceptovereenkomst wordt met u doorgenomen voordat deze definitief wordt gemaakt. Bij deze overeenkomst horen de algemene verkoopvoorwaarden van de gemeente.

Als de koopovereenkomst zowel door u als de gemeente is getekend, dan wordt de overeenkomst naar de notaris opgestuurd. De notaris stelt vervolgens de akte van levering op en zorgt ervoor dat de bouwkavel ‘op uw naam komt te staan’. Vóór het passeren van de akte ontvangt u een nota en dient u de betaling te hebben gedaan.

Uiteindelijk wordt de bouwkavel als zijnde uw eigendom ingeschreven in de openbare registers van het kadaster en wordt er afgesproken op welke datum u kunt starten met de bouwwerkzaamheden.

Regels voor het bouwen van een woning

Voor het bouwen van een woning en eventuele bijgebouwen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Deze omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het Omgevingsloket. Uw aanvraag wordt vervolgens getoetst aan het bestemmingsplan en er wordt gekeken of wordt voldaan aan de beeldkwaliteitparagraaf (welstandeisen), het Bouwbesluitde gemeentelijke Bouwverordening en de stedenbouwkundige randvoorwaarden.
 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is één van de criteria waaraan uw aanvraag moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Wij verzoeken u dan ook om bij het ontwerpen van uw bouwplan de bestemmingsplanregels als uitgangspunt te nemen.
 

Beeldkwaliteitsparagraaf (welstandeisen)

Uw aanvraag wordt getoetst aan de beeldkwaliteitsparagraaf en wordt voorgelegd aan onze welstandcommissie. Deze commissie beoordeelt uw aanvraag op basis van de welstandnota. De welstandcriteria staan in de toelichting van het bestemmingsplan genoemd. Wij raden u aan om deze criteria goed met uw architect te bespreken.
 

Bouwbesluit en gemeentelijke Bouwverordening

In het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening staan met name de technische eisen waaraan uw aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Uw architect dient deze eisen te kennen en toe te passen.   
 

Stedenbouwkundige randvoorwaarden

De stedenbouwkundige randvoorwaarden waaraan uw aanvraag onder andere moet voldoen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning staan in de toelichting van het bestemmingsplan genoemd. Wij raden u aan om deze randvoorwaarden goed met uw architect te bespreken.

Contact

Hieronder vindt u verschillende onderwerpen met daarbij de contactgegevens zodat u uw vraag gericht kunt stellen.
 

Algemene informatie en informatie over kavels, kavelpaspoorten, prijzen en koopproces

U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Ad van Gestel of Francina Spijkers.

Ad van Gestel

Telefoonnummer: 06 – 38 89 02 19
E-mailadres 
a.vangestel@reuseldemierden.nl

 

Francina Spijkers

Telefoonnummer: 088 - 497 01 89
E-mailadres 
f.spijkers@reuseldemierden.nl