Wet open overheid geeft iedereen toegang tot publieke informatie. Vanaf 1 mei 2022 geldt in Nederland de nieuwe Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet geeft iedereen het recht op toegang tot publieke informatie.
De Woo heeft als doel de overheid transparanter te maken. Overheidsinformatie moet voor iedereen beter toegankelijk worden, makkelijk vindbaar zijn en uitwisselbaar zijn.
Dit betekent dat de gemeenten (en andere overheden) méér informatie actief openbaar moeten maken.

Om welke informatie gaat het?

Het gaat om elf verplichte informatiecategorieën: wet- en regelgeving, organisatiegegevens, raadsstukken, bestuursstukken, stukken van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en -verslagen, Wob/Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten. Deze categorieën hoeven niet allemaal per direct per 1 mei 2022 te worden gepubliceerd. Dit wordt in fases, de komende jaren, uitgerold.

Hoe werkt het?

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Woo-verzoek indienen bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U kunt een Woo-verzoek direct online, per brief, per e-mail via gemeente@reuseldemierden.nl of telefonisch via 0497 - 650 650 indienen.

  • De gemeente beslist binnen vier weken op uw verzoek, maar kan deze termijn verlengen met twee weken. De gemeente moet dit dan per brief laten weten, vóórdat de eerste vier weken voorbij zijn;
  • Reageert de gemeente niet binnen de termijn op uw verzoek? Dan kunt u de gemeente een ingebrekestelling sturen. De gemeente moet dan binnen 14 dagen alsnog op uw verzoek beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.
  • De gemeente kan op verschillende manieren informatie aan u geven. U kunt een kopie krijgen van een document of een samenvatting of uittreksel daarvan. Ook kan de gemeente u documenten laten inzien of krijgt u informatie hieruit.

Woo-verzoek indienen

Afwijzen Woo-verzoek

De gemeente wijst uw verzoek af als een van de uitzonderingen in de Woo van toepassing is. Bijvoorbeeld als het verstrekken van de informatie de veiligheid van Nederland schaadt of als het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Privacy en belangen van derden beschermen

Privacybescherming en het beschermen van belangen van derden zijn van belang, voordat iets actief openbaar gemaakt kan worden. Dit betekent in sommige situaties dat bijvoorbeeld persoonsgegevens niet zichtbaar zijn in de openbaar gemaakte documenten.

Contactpersonen

Milou Versluis en Francina Spijkers

Heeft deze informatie u geholpen?