Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Hoe dient u een klacht in?

U kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

 • Via de knop hieronder. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
 • Via een brief naar Postbus 11, 5540 AA Reusel. U mag uw brief ook afgeven bij de balie van het gemeentehuis.
 • Per e-mail via gemeente@reuseldemierden.nl
 • Telefonisch via 0497 - 650 650
 • U vertelt uw klacht aan de balie van het gemeentehuis

Noem in uw klacht het volgende:

 • Duidelijke omschrijving van uw klacht: waarover gaat uw klacht en waarom dient u deze in
 • Uw naam, adres en telefoonnummer

Klacht indienen over handelen gemeente

Behandeling van uw klacht

Nadat u uw klacht hebt ingediend, neemt een van onze medewerkers contact met u op.

Een klacht wordt meestal binnen 6 weken behandeld. Dit kan met maximaal 4 weken worden verlengd. Langer uitstel is mogelijk als u daarmee akkoord gaat. 

Er zijn redenen om uw klacht niet in behandeling te nemen:

 • U heeft hier eerder over geklaagd
 • Het is langer dan 1 jaar geleden
 • De klacht is onderdeel van een opsporingsonderzoek of vervolging op bevel van de officier van justitie
 • U kan of kon in beroep gaan

Niet tevreden met de afhandeling van uw klacht?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenbehandeling? Of komt u er samen met ons niet uit? Dan kunt contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link). Zij zijn onafhankelijk en doen onderzoek naar de achtergronden van klachten over gemeenten.

Andere klachten

 • Voor een klacht over bijvoorbeeld losse stoeptegels, overhangende takken, zwerfvuil of andere overlast op straat doet u een melding openbare ruimte(externe link)
 • Als u het niet eens bent met een genomen besluit, bijvoorbeeld een verleende vergunning, verkeersbesluit of een opgelegde dwangsom, dan kunt u bezwaar maken
 • Als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde of andere gemeentelijke belastingen, dan kunt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen 
 • Als u vindt dat de gemeente te laat een besluit neemt, dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan 14 dagen de tijd om toch een besluit te nemen. Daarna moet de gemeente u een dwangsom betalen. U kunt een dwangsom aanvragen via het formulier(externe link) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Overige informatie

Jaarverslag klachten

Jaarlijks wordt een schriftelijk verslag uitgebracht van het aantal klachten, de aard van de klachten en de wijze van afdoening aan de gemeenteraad. Voorgaande jaren werd dit jaarverslag in de verslaglegging van de jaarrekening opgenomen. Met de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022 is ervoor gekozen om het jaarverslag van de klachten afzonderlijk op te stellen en te publiceren. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Overzicht geregistreerde klachten

Op dit moment is het nog niet duidelijk wanneer de verplichting voor het actief openbaar maken in werking treedt. Vooruitlopend op deze inwerkingtreding worden de ontvangen klachten (en de afhandeling) vanaf 1 mei 2022 gepubliceerd via een overzicht op de website van gemeente Reusel-De Mierden.

 • Overzicht ontvangen klachten en de afhandeling - 2022 (onder constructie)

Contactpersonen

Francina Spijkers en Irene van Asten (klachtencoördinatoren)

Heeft deze informatie u geholpen?