De gemeente heeft veel verschillende taken, zoals het nemen van (verkeers)besluiten en het opdracht geven voor (weg)werkzaamheden. Hoewel dit soms tijdelijk hinder geeft, zijn de voordelen op termijn vele malen groter. De gemeente probeert altijd om hinder of overlast zoveel mogelijk te beperken. Het lukt echter niet altijd om die hinder geheel te voorkomen. Wegafsluitingen, omleidingen en een verminderde bereikbaarheid van bedrijven zijn soms onvermijdelijk. Daarom moet u eventuele schade (bijvoorbeeld inkomensschade of gemaakte extra kosten) zelf dragen.

Nadeelcompensatie

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om van de gemeente een tegemoetkoming te krijgen voor de inkomensschade of extra kosten. Deze tegemoetkoming wordt nadeelcompensatie genoemd. Daarvoor gelden voorwaarden. Bovendien zal altijd een gedeelte van de schade – het ‘normaal maatschappelijk risico’, of ‘normaal ondernemersrisico’ - voor uw eigen rekening blijven.

Hoe werkt het?

We spreken van nadeelcompensatie als het gaat om:

 • Gemeentelijke besluiten of gemeentelijke werkzaamheden die behoren tot de publieke taak.
 • Schade in de vorm van gederfde inkomsten en/of (hogere) kosten.
 • Een direct verband tussen het besluit en/of de gemeentelijke werkzaamheden en de schade.
 • Een grotere (financiële) last, die niet valt onder het normaal ondernemersrisico of maatschappelijk risico.
 • Schade die niet te voorzien was.
 • Schade die niet op een andere wijze is verzekerd.

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Omschrijf zo volledig mogelijk waardoor u schade hebt geleden, om wat voor schade en/of (extra) kosten het gaat en wat de exacte omvang hiervan is. Stuur hiervan bewijsstukken mee. U stuurt uw verzoek met alle bewijsstukken naar: Gemeente Reusel-De Mierden T.a.v. Juridische Zaken Postbus 11 5540 AA Reusel

Eisen aan uw verzoek

 • Verzoeken om nadeelcompensatie moeten schriftelijk ingediend worden.
 • De geleden schade en de extra gemaakte kosten, moeten door u worden aangetoond, bijvoorbeeld met facturen, of uitdraaien van administratie.
 • Doet u een verzoek om nadeelcompensatie voor uw bedrijf? Dan moet u aantonen wat het bruto-jaarinkomen van uw bedrijf was in de afgelopen drie jaar.
 • U moet persoonsgegevens van derden in uw bewijsstukken onzichtbaar maken.

Verzoeken die niet aan deze eisen voldoen en niet binnen gestelde termijn worden aangevuld of hersteld, worden niet in behandeling genomen.

Vergoedingsdrempel en eigen risico

 • Er vindt geen nadeelcompensatie plaats als de schade minder is dan 8% van het gemiddelde bruto-jaarinkomen of de gemaakte kosten minder zijn dan 6% van het gemiddelde bruto-jaarinkomen.
 • Per schadegeval geldt een eigen risico van 2% van het gemiddelde bruto-jaarinkomen: het normaal maatschappelijk risico, of normaal ondernemersrisico.
 • Er vindt geen schadevergoeding plaats als het te vergoeden bedrag lager is dan € 500,-.

Bijstand door deskundige

Als u zich bij de indiening en/of behandeling van uw verzoek om nadeelcompensatie laat bijstaan door een deskundige, zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening. Alleen als deze bijstand nodig blijkt, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed.

Hoe lang duurt het?

Wij nemen alleen volledige, schriftelijke verzoeken in behandeling. Soms vragen wij advies van een onafhankelijke adviseur. We nemen binnen acht weken een besluit op het verzoek. Als een uitgebreid onderzoek nodig is of een advies van een onafhankelijke adviseur, kan dit echter langer duren. Tegen het besluit op uw verzoek kunt u bezwaar maken.

Contactpersonen

Team Juridische zaken

Heeft deze informatie u geholpen?