Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze korte nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 30 november jl. is er een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde) waarin de conceptplannen door Paul van Baardewijk zijn toegelicht en waarbij de gemeente het proces heeft geschetst. We willen in deze nieuwsbrief de inhoud van de bijeenkomst samenvatten en jullie op de hoogte brengen van de ontwikkelingen die na de bijeenkomst met de klankbordgroep hebben plaatsgevonden.

Stand van zaken

Momenteel heeft het Zwartven een concept principeverzoek gedeeld met de gemeente, welke ook is toegelicht tijdens de bijeenkomst met de klankbordgroep. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn de volgende:

  • De huidige recreatieve bestemmingen dienen te worden omgezet naar woonbestemmingen
  • Om permanente bewoning van de bestaande woningen te kunnen realiseren is een bijdrage van bestaande bewoners aan de natuur nodig.
  • De camping zal verdwijnen
  • Ongeveer driekwart van het park krijgt in de plannen een natuurbestemming
  • Er zullen max. 11 nieuwe woningen worden toegevoegd
  • Daarnaast zullen 10-15 bijzondere woonvormen worden toegevoegd (te denken hierbij valt aan tiny houses of collectief wonen)

Het concept principeverzoek zal worden voorzien van feedback door de projectgroep van de gemeente en de provincie. Vervolgens zal een definitief principeverzoek worden ingediend waarover het college een besluit zal nemen. Indien het college een positief principebesluit heeft genomen, zal de ontwikkelaar vervolgens een concept bestemmingsplan gaan opstellen. Op het moment dat deze fase is bereikt, zal de klankbordgroep hier nader over worden geïnformeerd en zal er een participatieproces met bewoners, omwonenden en inwoners van Hooge Mierde worden opgestart.

Krantenartikel

Zoals zojuist beschreven bevinden de toekomstplannen voor het Zwartven zich momenteel in de conceptfase. In het weekend van 12 december jl. is er een artikel gepubliceerd in het Eindhovens Dagblad en Brabants Dagblad over de toekomst van vakantieparken, waaronder het Zwartven. In dit artikel zijn de plannen voor herontwikkeling van het Zwartven gepresenteerd alsof deze al definitief zijn. Graag willen we benadrukken dat dit nog niet het geval is en dat de projectontwikkelaars van het Zwartven, de gemeente en de provincie nog in gesprek zijn over de concrete invulling van het Zwartven.

Huisvesting arbeidsmigranten

Op 18 januari 2016 heeft het college besloten om voor een periode van vijf jaar arbeidsmigranten te gedogen op recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde. Deze periode was bedoeld om het recreatiepark Zwartven om te vormen naar een eigentijds vakantiepark, wat geen toekomstbestendige optie is gebleken. Het afgelopen jaar is daarom de optie van permanent wonen in combinatie met teruggave aan de natuur als toekomstige invulling verder onderzocht. Op 22 december 2020 heeft het College van B&W besloten tot een tijdelijke verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten tot 1 september 2021. Voor het zomerreces zal een besluit worden genomen over eventuele verlenging na 1 september 2021 indien er op dat moment zicht is op overeenstemming over de realisatie van de toekomstige ontwikkeling. De verlenging van de termijn huisvesting arbeidsmigranten gaat leegstand tegen en vergroot de financiële haalbaarheid van duurzame toekomstplannen. Paul van Baardewijk zal met Axell in gesprek gaan over de verlenging van de huurovereenkomst.

Vervolg

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, zullen wij een volgend overleg inplannen met de klankbordgroep, naar verwachting eind februari 2021. Vanaf dat moment willen we ongeveer elk zes weken een overleg inplannen met de klankbordgroep om deze goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwartven,
Paul van Baardewijk

Namens gemeente Reusel-De Mierden,
Wethouder P. van de Noort