Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven. Op 16 december jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (met daarin o.a. een afvaardiging van de huidige bewoners en de dorpsraad Hooge Mierde). We hebben hierbij gesproken over de laatste stand van zaken m.b.t. de toekomstplannen. Deze nieuwsbrief vat deze samen.

Principebesluit gemeente

Zoals in de nieuwsbrief van mei 2021 gemeld, heeft het college van B&W besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van het recreatiepark Zwartven in Hooge Mierde naar gedeeltelijk een ecologische woonbestemming en circa 75% van het terrein om te vormen naar een natuurbestemming. Aan de initiatiefnemer is destijds gevraagd een nadere uitwerking aan te leveren met betrekking tot de bijzondere woonvormen, de doelgroepen en de natuurteruggave. Op 14 december jl. is  de uitwerking hiervan tussentijds ter beoordeling aan het college van B&W voorgelegd. Het doel hiervan was de principeverzoekfase van de herontwikkeling van het Zwartven af te ronden zodat initiatiefnemer door kan met de planfase.

Het college heeft besloten om in te stemmen met de verdere planuitwerking van het Zwartven in de gekozen richting en daarmee de principeverzoekfase af te ronden. De uitgangspunten uit het eerdere principebesluit blijven gelijk en feedback hiervan is al gedeeltelijk verwerkt:

 • Er worden maximaal 11 vrijstaande woningen toegevoegd en het zoekgebied van de 11 vrijstaande woningen is verkleind;
 • De bebouwing van de bestaande voorzieningen (onder andere restaurant/ winkel) wordt gesloopt;
 • Initiatiefnemer gaat een beeldkwaliteitsplan (incl. natuur, landschap, cultuurhistorie, stedenbouw en beeldkwaliteit) laten opstellen voor het totale gebied;
 • Er worden maximaal 15 nieuwe bijzondere woonvormen toegevoegd;
 • De nieuw toe te voegen woningen worden getoetst aan de norm 40% sociale woningbouw;
 • Er vindt een bestemmingswijziging plaats van de 72 bestaande recreatiewoningen met een recreatieve bestemming naar een woonbestemming;
 • Het verzoek van het college om de bestaande bedrijfswoningen te saneren (waarvan de functie binnen de nieuwe bestemming van het park verdwijnt), blijft gelden. Aanvullend heeft het college hierop besloten dat deze bedrijfswoningen als ‘extra’ reguliere woningen mogen worden herplaatst in het gebied dat voor ‘wonen’ is aangewezen.

Een groot deel van de planvorming kan pas op een later moment worden vormgegeven, afhankelijk van marktwerking en input van overige stakeholders. De belangrijkste hiervan zijn uitwerking van de teruggave aan de natuur, doelgroepen en bijzondere woonvormen. Deze worden hieronder nader toegelicht.

Teruggave aan de natuur

Zoals opgenomen in het principebesluit is beoogd dat circa 75% van de locatie/grond als natuur bestemd zal worden. Professioneel beheer en kennis van ontwikkeling van deze natuur is van groot belang om het gebied in de toekomst openbaar en met de juiste zorg voor ecologische waarden veilig te kunnen stellen. Dit beheer wordt door de initiatiefnemer bij voorkeur ondergebracht bij een organisatie als Brabants Landschap of Natuurmonumenten. De initiatiefnemer geeft aan dat het voor een dergelijke organisatie een must is dat het gebied onder het Natuurnetwerk Brabant (NNB) valt vanwege beheersvergoedingen welke men hiervoor ontvangt van de provincie. Voor het verleggen van deze NNB- grens zal de provincie akkoord moeten gaan. Initiatiefnemer en gemeente zullen hierover in nader overleg gaan met de provincie. Indien de provincie niet over gaat tot een herbegrenzing van het NNB, garandeert initiatiefnemer voor het Zwartven als ondergrens het verwijderen van de aanwezige opstallen, verhardingen alsmede boven- en ondergrondse infrastructuur.

Doelgroepen en collectieve woonvormen

Naar de toekomst toe is de daadwerkelijke marktvraag voor bijzondere woonvormen nog niet goed te voorspellen en daarom wil de initiatiefnemer de verdere uitwerking hiervan nog open houden. Om geïnteresseerden voor bijzondere woonvormen tijdig te bereiken/ informeren over de mogelijkheden op het Zwartven maakt initiatiefnemer een website voor informatie en promotie. Ook voert initiatiefnemer gesprekken met enkele belangstellende partijen over de invulling van de collectieve woonvormen.

Vervolg planvorming

De initiatiefnemer kan nu de principeverzoekfase is afgerond verder met de planvorming, namelijk de uitwerking van het concept omgevingsplan of bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Momenteel heeft de initiatiefnemer al diverse omgevingsonderzoeken uitgevoerd (o.a. flora-/fauna-onderzoek). De volgende stappen zijn weergegeven in onderstaande planning.

Globale planning/stappenplan ten behoeve van het omgevingsplan (onder voorbehoud)

 • Dec 21– mrt 22: afstemmingsoverleggen omgeving/ stake- en shareholders en opmaak PRE- omgevingsplan
 • Mrt - jun 22: toetsen PRE- omgevingsplan middels overleggen
 • Jul - Aug 22: opmaak ontwerp omgevingsplan
 • Sept – Nov 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan + reacties/ beoordeling
 • Jan – mrt 23: beoordeling reacties + opmaak omgevingsplan
 • Medio 23: raadsbesluit vaststelling omgevingsplan

Overige

De huisvesting van de arbeidsmigranten loopt goed. Er zijn de afgelopen periode geen klachten binnengekomen. Arbeidsmigranten zullen van het Zwartven verdwijnen wanneer dit voor de planvorming wenselijk is. Dit geldt tevens voor de campingplaatsen. Binnen de toekomstplannen voor het Zwartven verdwijnt de recreatieve functie en daarmee zullen ook de campingplaatsen verdwijnen. Hierover is in het verleden al meermaals contact geweest met de particuliere huurders van deze plaatsen. De komende periode zullen de betrokken particuliere huurders schriftelijk worden geïnformeerd. Maatwerk is mogelijk, maar daarbij geldt altijd dat contracten voor huidige standplaatsen maximaal worden verlengd t/m 31 december 2022.

Volgende klankbordgroep en vragen

Op 24 februari 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwartven,                                      Namens gemeente Reusel-De Mierden

Paul van Baardewijk                                         Wethouder P. van de Noort