Beste klankbordgroep en betrokkenen,

Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken m.b.t. de herontwikkeling van park Zwartven.

Bijeenkomst campinggasten

Op donderdagavond 24 maart wordt een bijeenkomst voor de campinggasten georganiseerd, waar zowel initiatiefnemer als gemeente bij aanwezig is. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Recreatiecentrum Zwartven. Door het organiseren van een gezamenlijke bijeenkomst beschikt iedereen na afloop over dezelfde eenduidige info. Tijdens de volgende klankbordgroep wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst.

Bijeenkomst voor de eigenaren van recreatiewoningen

Eind maart wordt ook een bijeenkomst georganiseerd voor de recreatiewoningeigenaren. De uitnodiging hiervoor volgt nog via Recreatiecentrum Zwartven. Tijdens de volgende klankbordgroep wordt een terugkoppeling gegeven van de bijeenkomst.

Vervolg planvorming

Momenteel worden de volgende stappen gezet in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Dit betreft onderzoek naar de bestaande infrastructuur en te slopen opstallen voor wat betreft mogelijke bodemverontreiniging en aanwezige asbest. De huidige staat en capaciteit van de reeds aanwezige nutsvoorzieningen en riolering wordt in beeld gebracht en er wordt onderzocht welke nutsvoorzieningen en capaciteit benodigd zijn voor de toe te voegen woningen. Deze gegevens en afstemming met nutspartijen zijn van invloed op de toekomstige wegenstructuur en eventuele nieuw aan te leggen nuts tracés. Onderzoeken omtrent flora/ fauna, geluid, verkeersbewegingen, stikstof etc. worden nader uitgewerkt en zijn tevens van invloed op de verdere uitwerking van het inrichtingsplan. Vanwege het opschorten van de ingangsdatum van de nieuwe omgevingswet is door de gemeente besloten dat er een wijziging bestemmingsplanprocedure doorlopen kan worden in plaats van een omgevingsplan. Na uitvoering van de onderzoeken zal dan ook gestart worden met de opmaak van het concept ontwerpbestemmingsplan. Hiertoe zal onderstaande planning worden nagestreefd.    

Streefplanning/stappenplan ten behoeve van wijziging van het bestemmingsplan

  • Heden – mei 22: onderzoeken ten behoeve van wijziging bestemmingsplan
  • April – mei 22: opmaak concept ontwerpbestemmingsplan
  • Mei 22 - juli 22: toets/ afstemming inzake concept ontwerpbestemmingsplan
  • Jul - aug 22: opmaak definitief ontwerp bestemmingsplan
  • Sept – Nov 22: collegebesluit + ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan + reacties/ beoordeling
  • dec – feb 23: beoordeling zienswijzen + opmaak definitief bestemmingsplan
  • mrt – mei 23: raadsbesluit vaststelling bestemmingsplan

Volgende klankbordgroep en vragen

Op 31 maart 2022 van 14.30-15.30u staat het volgende overleg met de klankbordgroep gepland. Heb je voor die tijd vragen over de stand van zaken of over de toekomstplannen, dan kun je hiermee terecht bij Paul van Baardewijk. Indien hij van mening is dat de gemeente de vraag beter kan beantwoorden, zal hij de vraag met de gemeente delen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Zwartven,

Paul van Baardewijk

Namens gemeente Reusel-De Mierden,

Wethouder Peter van de Noort