Wet kwaliteitsborging bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. De Wkb verandert de regels voor technisch bouwen. Het doel van deze nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en de controle hierop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. 

Nu controleert de gemeente bouwplannen vooraf en controleert de gemeente of de uitvoering klopt met de verleende vergunning. Onder de Wkb zorgen partijen in de bouw zelf voor het voldoen aan de technische regels. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke controleurs (kwaliteitsborgers). Op deze manier zorgen we ervoor dat bouwers zich aan de geldende regels houden en kwalitatief goede gebouwen ontwikkelen. Voor het technisch bouwen moeten wel nog meldingen worden gedaan bij de gemeente.

De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuw te bouwen bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1). Denk daarbij bijvoorbeeld aan: vrijstaande woning, recreatiewoning, en een kleine bedrijfshal. Voor verbouwingen geldt de Wkb vanaf 1 juli 2024.  

Wat betekent de Wkb voor jou?

Als je bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet je vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Voor de start van de bouw moet via het Omgevingsloket een bouwmelding worden gedaan. Zonder kwaliteitsborger kun je geen bouwmelding doen. Ook mag je dan niet beginnen met bouwen. Als het bouwwerk gereed is moet een gereedmelding worden gedaan, ook via het Omgevingsloket. Zonder een verklaring van een kwaliteitsborger kan geen gereedmelding worden gedaan.

Wat is gevolgklasse 1?

De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar jouw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden. Gevolgklasse 1 zijn bouwwerken met een laag risico. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als je in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Alleen nieuwbouw valt in gevolgklasse I.

Vergunningplichtige verbouwingen gaan hier pas na 1 juli 2024 onder vallen.

Wat is een kwaliteitsborger?

Een onafhankelijke kwaliteitsborger toetst bouwplannen die vallen onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die vanaf 1 januari 2024 geldt. De kwaliteitsborger let erop dat een bouwwerk bij gereedmelding aan de regels voldoet.

Lees meer over de kwaliteitsborger

Waar vind je een kwaliteitsborger?

Ben je op zoek naar een erkende en gecertificeerde kwaliteitsborger voor je bouwwerk? Ga dan naar de website Aan de slag met kwaliteitsborging.

Wanneer schakel je zelf een kwaliteitsborger in?

De Wkb treedt per 1 januari 2024 in werking voor nieuwbouw van bouwwerken met een laag risicoprofiel (ofwel: gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Dus als je bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet je vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Het gaat hier om meldingsplichtige technische bouwactiviteiten.

Benader op tijd zelf een kwaliteitsborger. Als je een bouwtekenaar inschakelt, is het ook goed om al een kwaliteitsborger te benaderen. De kwaliteitsborger kan dan zelf aangeven op welke moment hij betrokken wil worden in het proces. Hierdoor kan het ontwerp- en bouwproces misschien sneller en efficiënter gaan. Het is mogelijk dat er een wachttijd ontstaat vanwege de vraag naar en het aanbod van kwaliteitsborgers. Door op tijd een kwaliteitsborger in te schakelen, kan jouw bouwproject worden meegenomen in zijn planning.

Wat betekent de Wet kwaliteitsborger voor aannemers/ondernemers?

Bouwend Nederland informeert op de website Kwaliteitsborging voor het bouwen aannemers en ondernemers over de Wet kwaliteitsborging bouwen. Ook de video: Zo bereid je jouw onderneming voor op de Wkb van Bouwend Nederland geeft inzicht in de veranderingen.

Stappenplan voor (ver)bouwen vanaf 1 januari 2024

Stap 1: Omgevingsvergunning ruimtelijk bouwen

Controleer  of je een omgevingsvergunning voor ruimtelijk bouwen (omgevingsplanactiviteit) nodig hebt. Heb je een vergunning nodig? Vraag deze dan aan via het Omgevingsloket. De gemeente controleert of de aanvraag voldoet aan de regels in het Omgevingsplan. Binnen 8 weken beslist de gemeente op je aanvraag.

Stap 2: Inhuren kwaliteitsborger

Je huurt een kwaliteitsborger in. Op de website Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staat een lijst met kwaliteitsborgers.

Stap 3: bouwmelding indienen

Dien een bouwmelding in via het Omgevingsloket. Hierbij lever je een risicobeoordeling en borgingsplan in. Ook geef je aan wie uw kwaliteitsborger is. Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt.

Je mag niet beginnen met bouwen voordat de melding compleet is ingediend. De gemeente laat weten of je melding is geaccepteerd of afgewezen.

Ontbreekt er informatie? Dan moet je een nieuwe melding indienen.

Vier weken na het indienen van de melding mag je met de bouw beginnen. Als de bouw niet binnen 1 jaar is gestart, vervalt de melding.

Stap 4: Start bouw

Twee dagen voor het begin van de bouw geef je de startdatum door via het Omgevingsloket.

Stap 5: Controle door kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan. Als er een reden is, controleert de gemeente of er aan de bouwvoorschriften wordt voldaan. Ook als geen bouwmelding of gereedmelding is ingediend kan de gemeente handhaven. De kwaliteitsborger mag dit niet.

Je ontvangt een verklaring van de kwaliteitsborger als het vertrouwen bestaat dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet.

Stap 6: Einde van de bouw

Eén dag na het stoppen van de bouw geef je het einde van de bouw door via het Omgevingsloket.

Stap 7: Gereedmelding

De gereedmelding dien je in via het Omgevingsloket. Hierbij lever je de verklaring van de kwaliteitsborger in samen met allerlei gegevens over het bouwwerk (het ‘dossier bevoegd gezag’). Lever alle informatie aan waar om gevraagd wordt. Je mag het bouwwerk niet gebruiken voordat je een complete gereedmelding hebt ingediend. De gemeente laat weten of de melding is geaccepteerd of afgewezen. De gereedmelding dien je in twee weken voordat je het bouwwerk wil gebruiken.

Wennen aan de nieuwe werkwijze

De nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) vragen vanaf 1 januari 2024 om een andere werkwijze die voor iedereen nieuw is. In het begin zal dit best wel wennen en ontdekken zijn. Het nieuwe digitale Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd: de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Wij doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te helpen bij zijn/haar (ver)bouwplannen volgens deze nieuwe wetten en werkwijze.

Veelgestelde vragen en antwoorden

De veelgestelde vragen en antwoorden over de Omgevingswet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Omgevingsloket vind u op de website Wegwijzer voor veelgestelde vragen Omgevingswet.

Heb je vragen aan ons?

Als je voor je bouwplan of –initiatief vragen hebt over de Omgevingswet en/of Wet kwaliteitsborging bouwen, neem dan vooral contact met ons op via telefoonnummer 0497 – 650 650 of vul het contactformulier VTH in via https://www.reuseldemierden.nl/vth-de-kempen.  

Je kunt het contactformulier ook gebruiken als je vanaf 1 januari 2024 hulp nodig hebt bij het aanvragen van een vergunning via het nieuwe digitale Omgevingsloket.