Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen niet past in een bestemmingsplan, kan de gemeente daarvan afwijken. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet past binnen het bestemmingsplan, wordt automatisch omgezet in een 'verzoek om af te wijken'. Er zijn drie verschillende afwijkingsprocedures:

  • binnenplanse afwijking
  • buitenplanse afwijking
  • projectbesluiten

Als u twijfelt of uw (ver)bouwplannen wel passen binnen het bestemmingsplan, kunt u een afspraak maken met de gemeente. Als u wil weten of de gemeente de procedure voor een projectbesluit op wil starten, raden wij u aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijgt u op voorhand inzicht in de voorwaarden van een projectbesluit. Ook voorkomt u dat u al een wijzigings- of bestemmingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl u nog niet weet of de gemeente medewerking wil verlenen.

Binnenplanse afwijking

In het bestemmingsplan staat in welke situaties en onder welke voorwaarden een zogenaamde binnenplanse afwijking mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afwijken van bouwregels of het wijzigen van het gebruik van (een deel) van de woning of bijgebouw. In alle bestemmingsplannen staan regels over afwijking. Weigert het college van burgemeester en wethouders mee te werken? Dan kunt u binnen zes weken na afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Buitenplanse afwijking

Het college kan ook afwijken van een bestemmingsplan, een zogenaamde buitenplanse afwijking. In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Besluit omgevingsrecht (Bor) staat in welke gevallen een buitenplanse afwijking van toepassing is. Bijvoorbeeld bij aan- en bijgebouwen, kleine gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen, openbaar vervoer of wegverkeer of kleine kassen en bedrijfsgebouwen. Ook het wijzigen van winkelbestemming in een kantoorbestemming valt hieronder. Het college moet doorgaans binnen acht weken na aanvraag van een omgevingsvergunning een beslissing nemen over het toepassen van de buitenplanse afwijking. Als de buitenplanse afwijking geweigerd wordt, kunt u hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen bij het college.

Projectbesluiten

Projectbesluiten zijn kleine bestemmingsplannen voor slechts één of enkele percelen. Een projectbesluit kent een kortere proceduretijd dan een bestemmingsplan. Projectbesluiten worden vooral gebruikt bij grotere bouwprojecten die niet passen in het bestemmingsplan en meer spoed vragen. Met het projectbesluit wijkt de gemeente dan van het bestemmingsplan af. De projectbesluiten worden uiteindelijk verwerkt in een nieuw bestemmingsplan voor die gebieden.