Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwen niet past in een omgevingsplan, kan de gemeente daarvan afwijken. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet past binnen het omgevingsplan, wordt automatisch omgezet in een 'verzoek om af te wijken'.

Er zijn drie verschillende afwijkingsprocedures:

  • binnenplanse afwijking
  • buitenplanse afwijking
  • projectbesluiten

Als je twijfelt of jouw (ver)bouwplannen wel passen binnen het omgevingsplan, kan je een afspraak maken met de gemeente. Als je wilt weten of de gemeente de procedure voor een projectbesluit op wilt starten, raden wij je aan eerst een principeverzoek in te dienen. Hiermee krijg je op voorhand inzicht in de voorwaarden van een projectbesluit. Ook voorkomt je dat je al een wijzigings- of omgevingsplan laat opstellen en onderzoeken laat uitvoeren, terwijl je nog niet weet of de gemeente medewerking wil verlenen.

Binnenplanse afwijking

In het omgevingsplan staat in welke situaties en onder welke voorwaarden een zogenaamde binnenplanse afwijking mogelijk is. Het kan bijvoorbeeld gaan om het afwijken van bouwregels of het wijzigen van het gebruik van (een deel) van de woning of bijgebouw. In alle bestemmingsplannen staan regels over afwijking. Weigert het college van burgemeester en wethouders mee te werken? Dan kan je binnen zes weken na afwijzing een bezwaarschrift indienen.

Buitenplanse afwijking

Het college kan ook afwijken van een omgevingsplan, een zogenaamde buitenplanse afwijking. In het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat in welke gevallen een buitenplanse afwijking van toepassing is. Bijvoorbeeld bij aan- en bijgebouwen, kleine gebouwtjes voor openbare nutsvoorzieningen, openbaar vervoer of wegverkeer of kleine kassen en bedrijfsgebouwen. Ook het wijzigen van winkelbestemming in een kantoorbestemming valt hieronder. Het college moet doorgaans binnen acht weken na aanvraag van een omgevingsvergunning een beslissing nemen over het toepassen van de buitenplanse afwijking. Als de buitenplanse afwijking geweigerd wordt, kunt u hiertegen een bezwaar- of beroepschrift indienen bij het college.

Projectbesluiten

Projectbesluiten zijn kleine omgevingsplannen voor slechts één of enkele percelen. Een projectbesluit kent een kortere proceduretijd dan een omgevingsplan. Projectbesluiten worden vooral gebruikt bij grotere bouwprojecten die niet passen in het omgevingsplan en meer spoed vragen. Met het projectbesluit wijkt de gemeente dan van het omgevingsplan af. De projectbesluiten worden uiteindelijk verwerkt in een nieuw omgevingsplan voor die gebieden.